ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Σύμβαση Εταιρείας Ανάπτυξης Λευκάδας για παροχή ολοκληρωμένων Υπεργολαβικών Υπηρεσιών για λογαριασμό του Εργοδότη για την υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη για την 2η Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020».

Σύμβαση Εταιρείας Ανάπτυξης Λευκάδας για παροχή ολοκληρωμένων Υπεργολαβικών Υπηρεσιών για λογαριασμό του Εργοδότη για την υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου CRAFT LAB και ειδικότερα όσον αφορά στην ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης κλάδων χειροτεχνίας στην περιφέρεια των Ιονίων Νήσων.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ