Νόμος περί Επιμελητηρίων N.4497/13.11.2017 (A/171)


Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε.


3853 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών


2081 Κωδικοποίηση Νόμου Επιμελητηρίων


3419 Νέος νόμος περί Επιμελητηρίων


Σχέδιο Π.Δ. “Ενιαίος Κανονισμός Συμβάσεων – Προμηθειών Επιμελητηρίων”


Ενιαίος Κανονισμός Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων


Γνωμοδότηση σχετικά με τη χορήγηση καταστάσεων από τα μητρώα των Επιμελητηρίων με τα στοιχειά των μελών τους