english-flag
Search

Παρέμβαση Προέδρου ΚΕΕ κου Κ. Μίχαλου για Αναπτυξιακό Νόμο – 10.2.2017

Hire-Sales-and-Business-Development-for-Startup

Τη στοχευμένη τροποποίηση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προκειμένου να ενταχθούν σε αυτόν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις ζητεί με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δ. Παπαδημητρίου, και προς τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλ. Χαρίτση, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. Κ. Μίχαλος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μίχαλος προτείνει τη μεταφορά κονδυλίων από καθεστώτα επενδύσεων στα οποία δεν παρατηρείται ζήτηση σε άλλα καθεστώτα στα οποία ήδη έχει σημειωθεί η υποβολή πολύ μεγάλου αριθμού προτάσεων από επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να μην υπαχθούν σε αυτά λόγω έλλειψης πόρων.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια εκδοθέντος εκ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Δελτίου Τύπου σχετικά με τον αριθμό των υποβληθεισών προτάσεων στα πρώτα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 σε συνάρτηση με τα συνολικά αιτούμενα ποσά ενισχύσεων, έχουμε να προβούμε στις κατωτέρω επισημάνσεις.

Πράγματι, όπως διαμηνύει σε όλους τους τόνους το αρμόδιο Υπουργείο, υπήρξε σαφώς επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό των υποβληθεισών αιτήσεων 821 τον αριθμό συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από την αντίστοιχη ενημέρωση προκύπτουν τα εξής χρήσιμα συμπεράσματα:

 • Οι περισσότερες προτάσεις (60% των προτάσεων καλύπτουσες το 68% του συνολικού προϋπολογισμού) ως αναμενόμενο αφορούσαν στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα».
 • Το 60% των προτάσεων (50% σε προϋπολογισμό) ζήτησε ως ενίσχυση οτιδήποτε πλην της φορολογικής απαλλαγής ήτοι επιδότηση – ως επί το πλείστον – επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόληση.
 • Ο τομέας του Τουρισμού απορρόφησε προϋπολογιστικά το ήμισυ περίπου των κατατεθειμένων προτάσεων ήτοι 1.075.155.856€ εκ του συνόλου των 2.209.627.443€.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα σε συνάρτηση με τα αναγραφόμενα στο ΦΕΚ Β3315/14-10-2016, στο οποίο αναλύονται ανά καθεστώς οι ενισχύσεις, είτε αφορούν σε φορολογική απαλλαγή είτε σε επιδότηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης οδηγούν στις εξής παραδοχές:

 • Στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», που κατά κανόνα υπάγονται οι επιχειρήσεις που λόγω σχετικής προκήρυξης σε ποσοστό 90% θα αιτηθούν να υπαχθούν σε καθεστώς επιδότησης και όχι φοροαπαλλαγής, εκ του συνόλου των 271 προτάσεων κινδυνεύουν να μην υπαχθούν σχεδόν οι μισές λόγω έλλειψης πόρων.
 • Στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», εάν ισχύει η παραδοχή ότι ο μέσος όρος ενίσχυσης υπερβαίνει το 40%, τότε κινδυνεύουν να μην υπαχθούν – λόγω έλλειψης πόρων – το 75% των προτάσεων (ο αριθμός είναι πιο δραματικός εάν αναχθεί σε προτάσεις που ζητούν επιχορήγηση και με πρόχειρους υπολογισμούς το 85% των προτάσεων κινδυνεύουν να μην ενταχθούν).
 • Στο δε καθεστώς «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού», παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκε ο μικρότερος αριθμός προτάσεων, εντούτοις το δεδομένο ότι το συγκεκριμένο καθεστώς είναι έως την 28/4/2017 διαθέσιμο για υποβολή προτάσεων δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό.
 • Την ίδια στιγμή το Υπουργείο διαθέτει 100 εκατ. ευρώ στο καθεστώς επενδύσεων «μείζονος μεγέθους» τη στιγμή που μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί ούτε ένα αίτημα.

Καθίσταται λοιπόν προφανές ότι οι υπολογισμοί της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου, βάσει των οποίων διατίθενται στα δύο βασικότερα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» ποσά ενισχύσεων ίσα με 300.000,00€ τη στιγμή που οι αιτήσεις αφορούν σε τριπλάσια τουλάχιστον ποσά, χρήζουν επανεξέτασης.

Ελλοχεύει σοβαρά ο κίνδυνος πολύ σοβαρές προτάσεις αξιόλογων εταιρειών οι οποίες είτε άμεσα είτε έμμεσα θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Αναπτυξιακή Προοπτική της χώρας να μην μπορέσουν να υπαχθούν σε καθεστώς ενίσχυσης και κατά συνέπεια να μην υλοποιηθούν λόγω έλλειψης πόρων.

Ως αποτελέσματα αυτής της δυσλειτουργίας που θα οδηγήσει σε μη υλοποίηση των επενδύσεων μπορούν ενδεικτικά να αναφερθούν τα κατωτέρω:

 • Απώλεια εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας ως συνοδευτικές των εν λόγω επενδύσεων.
 • Οικονομική περαιτέρω συρρίκνωση συγκεκριμένων κλάδων, όπως ο κατασκευαστικός, ως συνέπεια μη υλοποίησης έργων.
 • Μείωση εσόδων του Δημοσίου λόγω απώλειας φόρων όπως ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος κ.λπ.
 • Για όλους αυτούς τους λόγους αιτούμαστε όπως το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνυπολογιζόμενου του γεγονότος ότι η χώρα διένυσε περίοδο 2,5 ετών χωρίς Αναπτυξιακό Νόμο, προβεί σε αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων (τουλάχιστον τριπλασιασμό) για την πρώτη προγραμματική περίοδο του Αναπτυξιακού Νόμου και ειδικότερα στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», ώστε να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτήσεων.

  Η συγκεκριμένη ενέργεια ως αναφέρεται ανωτέρω θα έχει πλείστα θετικά αποτελέσματα για τη συνεχώς μαστιζόμενη από διαρκή κρίση οικονομία της χώρας και θα αποτελέσει έναν πολύ σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο