«Ανάπτυξη πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης σε θεματικά αντικείμενα που σχετίζονται με την προώθηση της Καινοτομίας και της Δημιουργικότητας στις ΜΜΕ, στο πλαίσιο του έργου CIDE-NET»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Learning Management System - LMS) και Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης σε θεματικά αντικείμενα που σχετίζονται με την προώθηση της Καινοτομίας και της Δημιουργικότητας στις ΜΜΕ, στο πλαίσιο του έργου CIDE-NET»