Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας και αναβάθμιση εφαρμογών του ΠΣ ΥΜΣ»