Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Ανάπτυξη ψηφιακού ενημερωτικού - εκπαιδευτικού υλικού & Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ΥΕ 6» της Πράξης με MIS 5011442