Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης των στελεχών των Επιμελητηρίων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.) και των επιχειρηματιών» της Πράξης με MIS 5011442

 "Προκήρυξη Διαγωνισμού"