Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης» της Πράξης με MIS 5034827