ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εξειδικευμένοι αναλυτικοί οδηγοί άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας κάθε νομικής μορφής και μεγέθους σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο»