Δικαιώματα Προστασίας Καταναλωτών (Έρευνα)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να προχωρήσει στην εναρμόνιση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι στόχοι της προτεινόμενης Οδηγίας είναι:

  • Να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να παρέχουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους στους καταναλωτές διασυνοριακά καθώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις θα είναι οι ίδιες και στα 27 κράτη-μέλη.
  • Να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά και την αγορά προϊόντων και σύναψη συμφωνιών για παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό.

Οι ακούσιες συνέπειες της πρότασης μπορεί να είναι ότι η το δίκαιο των καταναλωτών στην ΕΕ θα καταστεί πιο περίπλοκο από πριν ή ότι θα προκαλέσει δυσανάλογο κόστος. Στόχος αυτής της Έρευνας είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες από τις επιχειρήσεις αναφορικά με κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα για να προσφέρει πληροφόρηση στους ιθύνοντες για το σχεδιασμό πολιτικής και να βελτιώσει την ποιότητα των προτάσεων τους.

Ελληνικά