Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας Help Desk Κεντρικής Υπηρεσίας ΓΕΜΗ»

Χρήσιμο Υλικό: