Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Διάθεση δεδομένων ΓΕΜΗ μέσω OpenData»

Χρήσιμο Υλικό: