ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου, ως εξωτερικό συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003103. Γλώσσα Ελληνικά

Σελίδες