ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου, ως εξωτερικό συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003103. Γλώσσα Ελληνικά

Γλώσσα Ελληνικά Κατόπιν υποβληθέντων ερωτημάτων σχετικά́ με τον ανοικτό́ διεθνή́ ηλεκτρονικό́ διαγωνισμό́ με αριθμ. 81771 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας», παρέχονται οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στο σχετικό αρχείο.

Σελίδες