ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Γλώσσα Ελληνικά Τροποποίηση όρων της διακήρυξης και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών για το διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας».

Γλώσσα Ελληνικά Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακός μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας»

Αναβολή διαγωνιστικής διαδικασίας και των τριών ηλεκτρονικών διαγωνισμών, με Συστημικούς Αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 76357,76361,76363 μέχρι την έκδοση απόφασης από την Α.Ε.Π.Π, επί της κατατεθείσας προδικαστικής προσφυγής, εκτός εάν η ανωτέρω εκκρεμοδικία περατωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπον ενωρίτερον. Γλώσσα Undefined

Σελίδες