ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της Πράξης «Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010656, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020». Γλώσσα Ελληνικά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5011435, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020». Γλώσσα Ελληνικά

Σελίδες