ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Ενέργειες Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Εξατομικευμένης Παρακολούθησης/Υποστήριξης, Κατάρτισης & Πιστοποίησης”