Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσίες υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας και αναβάθμιση εφαρμογών του ΠΣ ΥΜΣ (Πληροφοριακό Σύστημα ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ)»