Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου το Έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Κατάρτισης Χρηστών», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας»