Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της Πράξης «Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010656, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020».