Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου με έκτακτο Προσωπικό, για την Υποστήριξη της ΚΕΕΕ στην υλοποίηση και διαχείριση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης - MIS 5010059