english-flag
Search

Έντονη παρουσία στη διακυβέρνηση

Υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών αιτημάτων στην κεντρική διοίκηση – συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και άσκηση γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων στις αρχές

Η ΚΕΕ έχει, κατά κύριο λόγο, ρόλο συντονιστικό και συμπληρωματικό των Επιμελητηρίων μελών της και ουδόλως ανταγωνιστικό. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η ΚΕΕ παρεμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις που η δράση της είναι αποτελεσματικότερη από εκείνη των Επιμελητηρίων μελών της.

Μετά από συνεννόηση με τα κατά τόπους Επιμελητήρια, η ΚΕΕ προωθεί στην Κεντρική Διοίκηση, θέματα τοπικού ή περιφερειακού ενδιαφέροντος, που χρήζουν επίλυσης υπέρ της επιχειρηματικής κοινότητας και των τοπικών συμφερόντων.

Η άσκηση των γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων της ΚΕΕ έναντι των δημοσίων αρχών, δηλαδή του Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης και των Υπουργείων αποτελεί την κατ’ εξοχήν θεσμοθετημένη αρμοδιότητα της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων. Η παροχή συμβουλών επί ζητημάτων οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης, όπως π.χ. ο αναπτυξιακός νόμος, οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής και τα οικονομικά μέτρα (φορολογικό καθεστώς), οι μεταφορές, ο τουρισμός, η επαγγελματική κατάρτιση και η απασχόληση, το εμπόριο, η βιομηχανική πολιτική, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.ά. αποτελούν σημαντικούς τομείς γνωμοδοτικής παρέμβασης της ΚΕΕ.

Η ΚΕΕ συμμετέχει ενεργά με εκπροσώπους της σε όλες τις κυβερνητικές συσκέψεις που αφορούν θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας των Επιμελητηρίων, καθώς επίσης και στις παρακάτω Επιτροπές και Συμβούλια:

 • Στο Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Στο Εθνικό Συμβούλιο Ποιότητος για την Ανάπτυξη, του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
 • Στην Επιτροπή Διαβούλευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων της «ΑΓΟΡΑΣ» σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την προσαρμογή της νομοθεσίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση προς την οδηγία 2002/92/ΕΟΚ, του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε.» (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.), του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Στην Επιτροπή Τουρισμού.
 • Στην τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση.
 • Στην Ομάδα εργασίας με σκοπό την εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας προς την οδηγία 2002/65/εκ σχετικά με την εξ’ αποστάσεως εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

Επίσης συμμετείχε:

 • Στην Επιτροπή για την αναμόρφωση του Αναπτυξιακού Νόμου 2601/98, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Στην Επιτροπή Αναμόρφωσης του Φορολογικού Συστήματος, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την επεξεργασία Σχεδίου Νόμου για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

Σε αυτά η ΚΕΕ:

 • Επιδιώκει την αντιπροσωπευτικότητα και επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεών της επί των σημαντικότερων οικονομικών ζητημάτων της χώρας. Η αντιπροσωπευτικότητα εξασφαλίζεται με τη σύνθεση των απόψεων όλων των Επιμελητηρίων – μελών της κατά την επεξεργασία μιας θέσης επί θέματος εθνικού ενδιαφέροντος και εμβέλειας. Η επιστημονική τεκμηρίωση των θεμάτων γίνεται τόσο με την υποστήριξη των υπηρεσιών της ΚΕΕ, όσο και με τη βοήθεια εξωτερικών συνεργατών, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, πανεπιστημιακών ή συμβούλων της ελεύθερης αγοράς.
 • Λαμβάνει θέση επί των ζητημάτων αρμοδιότητάς της και την δημοσιοποιεί στην Κυβέρνηση και την Αντιπολίτευση, ανεξάρτητα εάν της ζητείται ή όχι. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ο Πρόεδρος της ΚΕΕ ζητεί συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό, στην οποία επιδιώκεται και η συμμετοχή Πρόεδρων από τα Επιμελητήρια της χώρας. Ειδικότερα όταν πρόκειται για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος στις συναντήσεις με του κρατικούς φορείς καλείται να συμμετέχει και ο Πρόεδρος του τοπικού Επιμελητηρίου.
 • Δημοσιοποιεί τις θέσεις της είτε δια του Προέδρου της είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με αποστολή σχετικών Δελτίων Τύπου. Επίσης σε περιπτώσεις θεμάτων εξέχουσας σημασίας πραγματοποιούνται και ειδικές δημοσιεύσεις (εγχειρίδιο, δίπτυχο κλπ) ή ειδική καταχώρηση στην ιστοσελίδα της.

Στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Ανάμεσα στα Επιμελητήρια και την Ένωσή τους αφ’ ενός και αφ’ ετέρου στην εποπτεύουσα αρχή, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υπάρχουν στενοί δεσμοί συνεργασίας. Ορισμένες μάλιστα από τις επιμελητηριακές αρμοδιότητες, που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία των επιχειρήσεων, έχουν εκχωρηθεί στα Επιμελητήρια από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα Επιμελητήρια και η ΚΕΕ, που εκφράζει τη συνισταμένη άποψη, αποτελούν τον κύριο θεσμοθετημένο Σύμβουλο της Πολιτείας σε οικονομικά θέματα, συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της γενικότερης οικονομικής πολιτικής του τόπου και ειδικότερα της περιφερειακής οικονομικής πολιτικής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο