english-flag
Search

Διεθνής δραστηριότητα

Η δραστηριοποίηση της ΚΕΕ στον διεθνή χώρο κατευθύνεται και αναπτύσσεται περισσότερο σε δύο βασικούς άξονες:

 • Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων (Eurochambers – Association of European Chambers of Commerce & Industry) και
 • Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε επίπεδο Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων (A.B.C. – Association of Balkan Chambers) και Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ζώνης της Μαύρης Θάλασσας (Association of the Black Sea Zone Chambers of Commerce & Industry).

Δυναμική παρουσία στο Εξωτερικό

Διεθνείς σχέσεις και εκπροσώπηση των Επιμελητηρίων

Οι προτεραιότητες της ΚΕΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι:

 • Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης στα Επιμελητήρια – μέλη της και αντίστοιχα στις επιχειρήσεις τους.
 • Η εκπροσώπηση κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο των Επιμελητηρίων στο εξωτερικό
 • Η άσκηση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο του παρεμβατικού της ρόλου έναντι των ευρωπαϊκών αρχών και κέντρων λήψης αποφάσεων
 • Η διεκδίκηση από τους ευρωπαϊκούς φορείς αναπτυξιακών έργων

Η εκπροσώπηση των Επιμελητηρίων στους διεθνείς οργανισμούς και fora αποτελεί σημαντική αρμοδιότητα για την ΚΕΕ. Η εκπροσώπηση αυτή ορίζεται κατά γεωγραφική περιφέρεια και οργανισμό.

Επίσης η ΚΕΕ:

 • επιδιώκει την προώθηση της συνεργασίας με τις Ενώσεις Επιμελητηρίων άλλων χωρών και για το λόγο αυτό ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα αιτήματα για ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας
 • διατηρεί στενή συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, προς όφελος των Ελλήνων επιχειρηματιών.

Στο κέντρο της Ευρώπης

Η ΚΕΕ αναπτύσσει απευθείας επαφές με τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα εκείνες που χειρίζονται θέματα ενδιαφέροντος των Επιμελητηρίων (Επιχείρησης και Βιομηχανίας, Ανταγωνισμού, Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, Μεταφορών και Ενέργειας, Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων, Περιφερειακής Πολιτικής, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης), με τη Γραμματεία του Συμβουλίου των Υπουργών, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προαγωγή των συμφερόντων των ελληνικών επιχειρήσεων ή άλλων θεμάτων αρμοδιότητας των Επιμελητηρίων. Ο ρόλος του Γραφείου Βρυξελλών στις επαφές και δράσεις αυτές είναι ουσιαστικός.

Επίσης η ΚΕΕ δραστηριοποιείται ενεργά και συστηματικά στο πλαίσιο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων (Ευρωεπιμελητήριο), η οποία αποτελεί τον θεσμικό φορέα εκπροσώπησης όλων των Επιμελητηρίων των 25 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων χωρών που έχουν ειδική σχέση με αυτή (44 συνολικά χωρών) και είναι ο εκφραστής των συμφερόντων των 2 χιλιάδων Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και των περίπου 18 εκατομμυρίων επιχειρήσεων. Περισσότερες από το 80% αυτών των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, ενώ τα μέλη των Επιμελητηρίων απασχολούν συνολικά 120 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Η ΚΕΕ παρακολουθεί και συμμετέχει στις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων – Διοικητικών Συμβουλίων – Εκτελεστικών Επιτροπών και Ετήσιων Συνεδρίων του Ευρωεπιμελητηρίου. Επίσης, επεξεργάζεται θέσεις και υποβάλλει κείμενα προτάσεων και γνωμοδοτήσεων.

Ως μέλος του Ευρωεπιμελητηρίου η ΚΕΕ έχει την ευκαιρία να υποστηρίξει τα αιτήματα και να αναζητήσει λύσεις για τα προβλήματα των παραγωγικών φορέων της χώρας, έχοντας λόγο στα σχεδιαζόμενα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη γέννησή τους, καθώς επίσης και τον προσδιορισμό των επιπτώσεων των κοινοτικών θεσμικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης και εμπέδωσης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Η επανεκλογή του Προέδρου της ΚΕΕ κ. Γεωργίου Κασιμάτη στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Ευρωεπιμελητηρίου και η ανάθεση σε αυτόν της ευθύνης των τομέων της ενέργειας, των μεταφορών και του τουρισμού δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παρουσίας της ΚΕΕ στα ευρωπαϊκά δρώμενα.


Νοτιοανατολική Ευρώπη και πρωταγωνιστικός ρόλος

Στις προτεραιότητες της ΚΕΕ εντάσσεται ακόμη η προώθηση της συνεργασίας με τις Ενώσεις των Επιμελητηρίων των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα των πρόσφατα ενταγμένων ή υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών. Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΕ έχει ενεργή παρουσία στην Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων (A.B.C. – Association of Balkan Chambers), που έχει μέλη τις εθνικές ενώσεις Επιμελητηρίων των χωρών της Βαλκανικής (Αλβανία – Βουλγαρία – Γιουγκοσλαβία – Ελλάς – Κύπρος – ΠΓΔΜ – Ρουμανία – Τουρκία), καθώς επίσης και στις πρωτοβουλίες που προάγουν την παρευξείνια συνεργασία, όπως οι εργασίες της Ένωσης Επιμελητηρίων Ευξείνου Πόντου (Association of the Black Sea Zone Chambers of Commerce & Industry).

Ειδικότερα η ΚΕΕ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην διαβαλκανική συνεργασία και για το λόγο αυτό διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων, στην οποία συμμετέχει από της ιδρύσεώς της. Η ουσιαστική αυτή συμμετοχή της αποβλέπει στο να γίνουν τα Βαλκάνια χώρος οικονομικής ανάπτυξης και στενής εμπορικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα ενεργεί για τη σταδιακή και σταθερή προσέγγιση και σύγκλιση των Βαλκανικών χωρών στην προοπτική της ενωμένης Ευρώπης.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

 • Την επιβοήθηση των επιχειρήσεων των χωρών – μελών για την ανάπτυξη διμερών ή πολυμερών σχέσεων στην περιοχή της Βαλκανικής.
 • Την εδραίωση των απαραίτητων θεσμών για τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.
 • Την απελευθέρωση του εμπορίου στην περιοχή των Βαλκανίων.
 • Τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος επιχειρηματικής ενημέρωσης.
 • Την διοργάνωση εκθέσεων και εμπορικών αποστολών.

Τέλος η ΚΕΕ παρακολουθεί τα Βαλκανικά θέματα και τις σχέσεις με τις χώρες της περιοχής αυτής, συμμετέχοντας τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαβαλκανικού και Παρευξείνιου Επιχειρηματικού Κέντρου (ΔΙ.Π.Ε.Κ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, όσο και στις εργασίες της «Μόνιμης Επιτροπής Διευκόλυνσης Εξωτερικού Εμπορίου – HELLASPRO» (Permanent Committee for Trade Facilitation), η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και ασχολείται με την επίλυση τεχνικών ζητημάτων εξωτερικού εμπορίου, που εμφανίζονται στις σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο