english-flag
Search

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης : Προβλήματα στη λειτουργία νομίμως αδειοδοτημένων Εμπορικών Αποθηκών

Προβλήματα στη λειτουργία νομίμως αδειοδοτημένων Εμπορικών Αποθηκών εξαιτίας παρανοήσεων στη νομοθεσία για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής 

 

 

Τα σημαντικότατα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία επιχειρήσεων που διαθέτουν νόμιμα αδειοδοτημένες Εμπορικές Αποθήκες, λόγω παρανοήσεων στη νομοθεσία για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, επισημαίνει με επιστολή του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Η επιστολή απευθύνεται στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα.

Το κείμενο της επιστολής είναι το ακόλουθο:

 

“Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, με το Ν. 4302/2014 εισήχθησαν στην ελληνική έννομη τάξη οι ορισμοί για την Εφοδιαστική και τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής. Με το άρθρο 1α ορίζεται με κάθε σαφήνεια η Εφοδιαστική ως σύνολο διεργασιών και κατά συνέπεια ως λειτουργία ή δραστηριότητα. Με το άρθρο 1ε ορίζεται με κάθε σαφήνεια το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής ως σύνολο εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την άσκηση δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής. Από τα παραπάνω προκύπτει ως λογική επαγωγή ο χαρακτηρισμός του ΚΑΔ ως πολεοδομικού όρου. Μάλιστα δε, με τον ορισμό του εδαφίου θ του άρθρου 1  του Ν. 4302/2014 προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι «Λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι η έναρξη της άσκησης των δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής (όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο β του παραπάνω άρθρου)».

Δυστυχώς, η σαφήνεια αυτή δεν διατηρείται επαρκώς κατά την περαιτέρω εξέλιξη της Νομοθεσίας. Ο Ν. 4442/2016 θεσπίζεται για τη θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο οικείο Παράρτημα και διακρίνει μεταξύ δύο καθεστώτων, της γνωστοποίησης και της έγκρισης λειτουργίας, για την άσκηση των οριζόμενων στο Παράρτημα οικονομικών δραστηριοτήτων. Με το άρθρο 48στ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 160 του Ν. 4512/2018, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν την άσκηση δραστηριοτήτων χονδρικού εμπορίου που ασκούνται εντός των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής. Ωστόσο, με το αμέσως επόμενο άρθρο 48ζ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 160 του Ν. 4512/2018, εισάγεται ρυθμιστικό καθεστώς για εγκατάσταση και λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, με αναφορά στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου για τις περιπτώσεις που τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής απαλλάσσονται από την υποχρέωση άδειας ή έγκρισης, εφόσον η εγκατάσταση βρίσκεται εντός περιοχών που καθορίζονται από εγκεκριμένα χωρικά σχέδια. Όμως, η περίπτωση αυτή δεν μπορεί να καλύπτει εγκεκριμένα χωρικά σχέδια που συντάχθηκαν πριν τη δημοσίευση του Ν. 4302/2014 και τις όποιες ήδη εγκεκριμένες εγκαταστάσεις που εντοπίζονται εντός των συγκεκριμένων ορίων.

Άλλωστε, ο όρος Εμπορική Αποθήκη εξακολουθεί να ισχύει ως πολεοδομική έννοια με ιδιαίτερο καθεστώς, ενώ ο μεγαλύτερος όγκος του χονδρικού εμπορίου διεξάγεται από κτιριακές εγκαταστάσεις χαρακτηρισμένες ως Εμπορικές Αποθήκες. Αποτελεί λοιπόν εσφαλμένο συλλογισμό ότι το χονδρικό εμπόριο των ΚΑΔ 45 και 46 διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, για τα οποία ισχύει το παραπάνω περιγραφέν καθεστώς. Οι διατυπώσεις της σχετικής νομοθεσίας που εξαντλούνται στις ρυθμίσεις των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής και δεν αναφέρονται ουδαμώς στο καθεστώς των Εμπορικών Αποθηκών, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια ιδιαίτερα περιοριστική ερμηνεία, η οποία δεν είναι βέβαιο ότι αντανακλά την πραγματική βούληση του νομοθέτη.

Έτσι όμως, πλείστες όσες επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου που ασκούν τις δραστηριότητές τους από Εμπορικές Αποθήκες βρίσκονται μετέωρες στην προσπάθειά τους να προχωρήσουν στη γνωστοποίηση της δραστηριότητάς τους. Για το λόγο αυτό και προς άρση κάθε σχετικού προβλήματος, θέτουμε υπ’ όψη σας την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την προστασία και διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασκούν τις δραστηριότητές τους από Εμπορικές Αποθήκες, προτείνοντας την κάτωθι διατύπωση:

«Οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου σε νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις με το καθεστώς της εμπορικής αποθήκης, προβαίνουν σε διαδικασία γνωστοποίησης σύμφωνα με το Ν.4442/2016, η οποία γίνεται δεκτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τυχόν προβλεπόμενες χρήσεις γης σε σχέδια καθορισμού χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, κ.λ.π.) που εγκρίθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της αρχικής έκδοσης πολεοδομικής άδειας για κατασκευή εμπορικής αποθήκης».

Εκτιμώντας, κύριοι Υπουργοί, ότι η προαναφερθείσα τροπολογία μπορεί να δώσει λύση σ’ ένα φλέγον πρόβλημα που ήδη αντιμετωπίζουν αρκετές επιχειρήσεις – μέλη μας και το οποίο αναμένεται να αντιμετωπίσουν σύντομα πολύ περισσότερες, με σοβαρότατες επιπτώσεις στην απρόσκοπτη λειτουργία τους (αδυναμία ασφάλισης, αδυναμία συμμετοχής σε επενδυτικά προγράμματα κ.α.), παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και επιπλέον πληροφορία.

Με τιμή,

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος, Εμμανουήλ Βλαχογιάννης”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο