english-flag
Search

Επιμελητήριο Λακωνίας: Διοργάνωση σεμιναρίων πιστοποίησης χειρισμού ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων ( κλαρκ)

Διοργάνωση σεμιναρίων πιστοποίησης χειρισμού ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων ( κλαρκ)

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση 46557 «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για την άσκηση της δραστηριότητας του χειρισμού ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) ΦΕΚ Β 3350/12-06-2024. Αφορά μηχανήματα με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των 10KW και με μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως 2500 kgr.

Το Επιμελητήριο προτίθεται να διοργανώσει τα σεμινάρια πιστοποίησης σε συνεργασία με το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ. Σύντομα θα υπάρξει νέα ανακοίνωση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.lakoniacci.gr με τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης των σεμιναρίων.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν να αποστείλουν στο e-mail του Επιμελητηρίου info@lakoniacci.gr την πρόθεσή τους να πιστοποιηθούν μέσω του Επιμελητηρίου κι ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα όπως ορίζονται στην υπουργική απόφαση (και πιο κάτω) (να κατατεθεί αρχικά η πρόθεση και θα ενημερωθούν για την προσκόμιση των δικαιολογητικών). Θα διοργανωθούν σεμινάρια σε Σπάρτη, Γύθειο, Μολάοι, Νεάπολη κλπ ανάλογα με τον αριθμό των αιτημάτων που θα κατατεθούν.

Βασικά σημεία της υπουργικής απόφασης:

  • «Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr δεν απαιτείται η προηγούμενη λήψη άδειας ή αναγγελίας και η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.»
  • Αφορά «(α) 2.7 Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων) και

(β) 2.8 Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) παντός τύπου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: (i) η ορθή και αποδοτική εκτέλεση των επιχειρησιακών λειτουργιών με τη χρήση Μ.Ε. (με και χωρίς φορτίο), και (ii) η ασφάλεια των χειριστών Μ.Ε. και του λοιπού προσωπικού στους εν γένει χώρους εργασίας.»

  • «Το ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης χειριστών μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) που εγκρίνεται με την παρούσα,… αφορά στην άσκηση επαγγελματικής … της επαγγελματικής δραστηριότητας ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.» και «…ώστε με την επιτυχή του ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι να μπορούν να ασκούν ελεύθερα επαγγελματική δραστηριότητα για τα εν λόγω Μ.Ε. μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr.»
  • Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

α) Θεωρητική κατάρτιση (δια ζώσης εκπαίδευση) διάρκειας 12 ωρών και
β) Πρακτική άσκηση (διά ζώσης εκπαίδευση) διάρκειας 60 ωρών. …..
Ως ώρα … λογίζεται διδακτική ώρα σαράντα πέντε (45) λεπτών πλέον διαλείμματος δεκαπέντε (15) λεπτών.
Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνά τις οκτώ (8) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων.
Ο αριθμός των καταρτιζομένων δεν υπερβαίνει ανά τμήμα τα οκτώ (8) άτομα.

  • Προϋποθέσεις ένταξης των εκπαιδευόμενων στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή σε αυτά έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:
α) να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχης βαθμίδας από το εξωτερικό,
β) να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
γ) να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β’ κατηγορίας.
2. Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα προσκομίζουν στους Φορείς Υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης του άρθρου 2:
α) αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,
β) φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για πολίτες εκτός Ε.Ε. και άδειας παραμονής ή εργασίας),
γ) επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών,
δ) φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β’ κατηγορίας,
ε) πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα, για αρτιμέλεια (από παθολόγο ή ορθοπεδικό ή γενικό γιατρό), για ακοή (από ΩΡΛ) και για όραση (από οφθαλμίατρο),
στ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1983 στην οποία δηλώνεται:
i) ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,
ii) η οικεία τους Περιφέρεια, ήτοι η Περιφέρεια στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο