english-flag
Search

Η Επιτροπή προτείνει δράσεις για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων

 

Η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων εμπορικής κλίμακας, όπως συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις εθνικές αρχές, τους κατόχους δικαιωμάτων και τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών να λάβουν αποτελεσματικά, ισορροπημένα και κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση των μη εγκεκριμένων αναμεταδόσεων τέτοιων εκδηλώσεων, σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την κλιμάκωση της καταπολέμησης της διαδικτυακής πειρατείας, η σύσταση θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων του αθλητισμού και της δημιουργικότητας της ΕΕ.

 

Τόσο οι αθλητικές όσο και οι άλλες ζωντανές εκδηλώσεις συμβάλλουν στην προώθηση της ποικιλομορφίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής σκηνής, φέρνουν πιο κοντά τους πολίτες μεταξύ τους και προσφέρουν το αίσθημα της κοινότητας. Η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων καθώς και η ζωντανή τους μετάδοση απαιτούν σημαντικές επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η μη εγκεκριμένη μετάδοση ροής μπορεί να προκαλέσει σημαντική απώλεια εσόδων για τους ερμηνευτές, τους διοργανωτές αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων και τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, υπονομεύοντας έτσι τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.

 

Η σύσταση επικεντρώνεται σε τρεις κύριους τομείς:

  • Έγκαιρη διεκπεραίωση των ειδοποιήσεων που σχετίζονται με ζωντανές εκδηλώσεις: με βάση την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τονίζεται η σημασία ανάληψης επείγουσας δράσης από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ζημία που προκαλείται από την παράνομη μετάδοση συνεχούς ροής.
  • Δυναμικές προσωρινές διαταγές: με βάση τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην οδηγία σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και στηριζόμενη στις εμπειρίες ορισμένων κρατών μελών, η σύσταση ενθαρρύνει τη χρήση προσωρινών διαταγών φραγής, προσαρμοσμένων στις ζωντανές εκδηλώσεις και, όσον αφορά τις ζωντανές αθλητικές εκδηλώσεις, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χορηγούν στους διοργανωτές τους έννομο συμφέρον για να ζητούν την έκδοση προσωρινών διαταγών, όπου αυτό δεν είναι σήμερα εφικτό.
  • Εμπορικές προσφορές και ευαισθητοποίηση: Συνιστάται επίσης στους διοργανωτές αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων, καθώς και στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και την ελκυστικότητα των εμπορικών τους προσφορών προς τους τελικούς χρήστες σε ολόκληρη την Ένωση. Τα κράτη μέλη καλούνται να ευαισθητοποιήσουν τους καταναλωτές σχετικά με τις νόμιμες προσφορές που υπάρχουν για να απολαύσουν αυτού του είδους το περιεχόμενο, καθώς και τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με το ζήτημα της πειρατείας.

 

Η σύσταση ενισχύει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, καθώς και μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων και των ενδιαμέσων, για την καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου των μη εγκεκριμένων αναμεταδόσεων ζωντανών εκδηλώσεων. Σημαντικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διοικητικών αρχών σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται, τις προκλήσεις και τις ορθές πρακτικές για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής πειρατείας ζωντανών εκδηλώσεων. Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι σημαντική λόγω της φύσης της πειρατείας, η οποία συμβαίνει σε διασυνοριακό επίπεδο.

 

Τέλος, η σύσταση θεσπίζει ένα σταθερό σύστημα παρακολούθησης για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της στην καταπολέμηση της πειρατείας και για την εξέταση περαιτέρω μέτρων, εάν χρειαστεί. Το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (παρατηρητήριο του EUIPO) και θα περιλαμβάνει τη θέσπιση σαφών βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ) για τη διενέργεια αποτελεσματικής παρακολούθησης.

 

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά, μαζί με το παρατηρητήριο του EUIPO, τα αποτελέσματα της παρούσας σύστασης. Σήμερα, δρομολογούμε τη διαδικασία για τη θέσπιση των ΒΔΕ για την παρακολούθηση, η οποία θα ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι.

 

Με βάση αυτή τη διαδικασία παρακολούθησης, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της σύστασης στις μη εγκεκριμένες αναμεταδόσεις αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων έως τις 17 Νοεμβρίου 2025. Αυτή είναι επίσης η προθεσμία για να αξιολογήσει η Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο η νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες αλληλεπιδρά με άλλες νομικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εφαρμογή του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα ενισχύσει την ευρύτερη καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου σε διαδικτυακές πλατφόρμες, με σημαντικό αντίκτυπο επίσης στις διαδικτυακές μη εγκεκριμένες αναμεταδόσεις αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων.

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αποφασίσει κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και την εξέλιξη των διαύλων διανομής και των καταναλωτικών προτύπων.

 

Ιστορικό

Η σύσταση έρχεται σε συνέχεια του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάιο του 2021. Κατά την προετοιμασία της σύστασης, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 με εκπροσώπους ραδιοτηλεοπτικών φορέων, οργανώσεων αθλητικών δικαιωμάτων και ζωντανού θεάματος, καθώς και διαδικτυακών ενδιαμέσων και εθνικών αρχών. Συζήτησε επίσης με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής επαφών για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η σύσταση βασίζεται επίσης στο σχέδιο δράσης του 2020 για τη διανοητική ιδιοκτησία, στο οποίο αναγνωρίζεται ότι η συνέχιση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις που εμποδίζουν την Ευρώπη να αξιοποιήσει τα πνευματικά της περιουσιακά στοιχεία για να ενισχύσει την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα.

 

Ένδικα μέσα για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας υπάρχουν ήδη, ιδίως η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (οδηγία 2004/48/ΕΚ). Ειδικότερα, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες εξορθολογίζει την επεξεργασία των ειδοποιήσεων που αποστέλλονται σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας στην περίπτωση παράνομου περιεχομένου. Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι κάτοχοι δικαιωμάτων μπορούν να ζητούν προσωρινές διαταγές που επιβάλλουν στους διαδικτυακούς ενδιαμέσους να εμποδίσουν την πρόσβαση σε μη εγκεκριμένο περιεχόμενο ή να το αφαιρέσουν. Η σύσταση αναφέρει με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ένδικα μέσα στη συγκεκριμένη περίπτωση των ζωντανών εκδηλώσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων

 

Δηλώσεις

Το διαδίκτυο παρέχει ήδη στους Eυρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν διάφορες ζωντανές εκδηλώσεις, από αθλητικά γεγονότα έως συναυλίες. Ωστόσο, η πειρατεία εμπορικής κλίμακας θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των κλάδων της δημιουργικότητας και του αθλητισμού της Ευρώπης, ιδίως στις ζωντανές εκδηλώσεις που παράγουν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας τους κατά τη μετάδοση σε πραγματικό χρόνο. Συνεπώς, είναι σημαντικό για την καταπολέμηση της πειρατείας ζωντανών εκδηλώσεων να υπάρχει συνεργασία των διαδικτυακών ενδιαμέσων με τους διοργανωτές αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων, καθώς και με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή – 04/05/2023

 

Το διαδίκτυο μας δίνει περισσότερο από ποτέ τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε ζωντανές αθλητικές εκδηλώσεις, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις από την άνεση του σπιτιού μας — αλλά μπορεί επίσης να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρα οικονομικά μοντέλα. Αν και διαθέτουμε ήδη ένα στέρεο πλαίσιο για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, αυτό πρέπει να εφαρμοστεί. Σήμερα, καλούμε τα κράτη μέλη να εντείνουν τον αγώνα κατά της πειρατείας που στερεί έσοδα από τους τομείς των ζωντανών εκδηλώσεων, για παράδειγμα επιτρέποντας στους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων να ζητούν την έκδοση προσωρινών διαταγών. Δημιουργούμε ένα σύστημα παρακολούθησης και σαφείς ΒΔΕ για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών στην καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας και την ενδεχόμενη ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων.

κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς – 04/05/2023

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο