english-flag
Search

Κ.Ε.Ε.Ε: Αλλαγές στην Επιμελητηριακή Νομοθεσία-Επιστολή Προέδρου Κ.Ε.Ε.Ε

keeee

Τρεις σημαντικές παρεμβάσεις για την λειτουργεία των επιμελητήριων όλης της χωράς περιλαμβάνει τον νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο

Πρόκειται για τα άρθρα 73-75 που αφορούν στις επιχορηγήσεις από Επιμελητήρια προς πληγείσες επιχειρήσεις ,τα οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση, έξοδα παράστασης και αμοιβές ομάδων εργασίας και επιτροπών και στην έκπτωση εξαιτίας καταδίκης.

Δείτε την επιστολή του Προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε προς τους προέδρους των επιμελητηρίων 

Άρθρο 73 περί επιχορηγήσεων

«3. Τα Επιμελητήρια ασκούν επίσης τις εξής δραστηριότητες για την επίτευξη του σκοπού τους:

α. Μπορούν να αναλάβουν, μόνα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, τη διαχείριση:

αα. επιχειρηματικών πάρκων, χώρων υποδοχής επιχειρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τον. 3892/2011 (Α’ 143),

ββ. μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε. καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης τέτοιων δραστηριοτήτων και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες.

β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστούν, είτε αυτοτελώς είτε με άλλους φορείς, εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) με σκοπούς:

αα. την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ββ. την παροχή μη τυπικής μάθησης στα μέλη τους, σύμφωνα με την περίπτωση ι· της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 (Α’ 63), εφόσον οι εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αδειοδοτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Θ’ του ν. 4093/2012 (Α’ 222),

γγ. την υλοποίηση κάθε μορφής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και

δδ. την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και την προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών διακρίνονται  σαφώς από τις αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου που ασκούν οι οργανικές μονάδες των Επιμελητηρίων. Η σύσταση τέτοιων εταιρειών γνωστοποιείται εντός τριών (3) μηνών από  την ίδρυσή τους  και με ευθύνη της Διοικητικής Επιτροπής στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υποβολή έκθεσης, στην οποία περιγράφεται ο οικονομικός σκοπός που θα εξυπηρετεί η εταιρία, αναλύονται τα μέσα και οι πόροι που θα έχει στην διάθεσή της για την επιδίωξή του και τεκμηριώνεται η σύνδεση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την αποστολή των Επιμελητηρίων. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής αυτής της έκθεσης, επιβάλλεται στα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής η ποινή της αργίας έως δύο (2) μηνών,σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το Κεφάλαιο z·.

γ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να συμμετέχουν σε  κεφαλαιουχικές  εταιρείες,  η  δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί  ειδικό  σκοπό  δημοσίου  συμφέροντος και οι οποίες απολαμβάνουν όλων των ωφελειών εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης ή επιχορήγησης. Η συμμετοχή σε τέτοιες εταιρείες εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2042/1992 (Α’ 75). Τα Επιμελητήρια που μετέχουν σε Εταιρίες Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) του άρθρου 45 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 14 του ν. 2042/1992 (Α’ 75). Για τη συμμετοχή σε ΕΑΝΕΠ, επιτρέπεται η αξιοποίηση μέρους του αποθεματικού  τους μετά από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την

 αα. Αναφορά στο ύψος του ποσού που ενδιαφέρεται να επενδύσει και

ββ. Έκθεση Τεκμηρίωσης της Σκοπιμότητας σχετικά με τις προβλεπόμενες επιπτώσεις ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 42  του ν. 3982/2011.

δ. Τα Επιμελητήρια μπορούν να συμμετέχουν στο κεφάλαιο των εταιρειών των περιπτώσεων β’ και γ’, καθώς και σε κάθε αύξηση αυτού, αλλά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επιχορήγηση των εν λόγω εταιρειών, ούτε η σύναψη συμβάσεων προμηθειών αγαθών ή τεχνικού έργου με αυτές.

ε. Διεξάγουν σεμινάρια, οργανώνουν συνέδρια και χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

στ. Εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις, επιχειρηματικού και αναπτυξιακού κυρίως περιεχομένου και μεριμνούν για αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις.

ζ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιχορηγούν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, απονέμουν βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

η. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους ενισχύουν οικονομικά              δράσεις επαγγελματικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων, εμπορικών ή βιοτεχνικών συλλόγων ή Ομοσπονδιών αυτών, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και σωματείων στο πλαίσιο του σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου. Από το ως άνω ποσοστό εξαιρούνται οι επιχορηγήσεις προς τους φορείς του προηγούμενου εδαφίου με αποκλειστικό σκοπό τη δωρεάν διάθεση υγειονομικού υλικού προς τους επαγγελματίες και εμπόρους, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών αρχόμενου από την lη.4.2020.

Το ανωτέρω ποσοστό  μπορεί  να  αυξηθεί  με  απόφαση  του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα Επιμελητηρίου, με σκοπό, αποκλειστικά, την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων των φορέων του α· εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται στο οικείο Επιμελητήριο για την υποστήριξη των εργασιών του τακτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δημοσίευση του v. 4497/2017.

Σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, το ποσοστό της παραγράφου 1 μπορεί να αυξηθεί κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα Επιμελητηρίου, με σκοπό, αποκλειστικά, την παροχή κάθε μορφής δωρεάς προς φορείς του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3Α του ν. 4182/2013 (Α’ 185).

Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων των φορέων του α· εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται τη δημοσίευση του ν. 4497/2017, δεν δύναται να υπερβαίνει την αντίστοιχη μισθολογική κατάταξη του τακτικού προσωπικού του οικείου Επιμελητηρίου.

θ. Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους σχετικά με το έργο που επιτελούν. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας διατηρούν υποχρεωτικά ιστοσελίδα, στην οποία δημοσιεύονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, οι οικονομικές καταστάσεις τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., ο ετήσιος προγραμματισμός και ο απολογισμός δράσεων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την αποστολή των επιμελητηρίων. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου,

ι. Συμβάλλουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης, ιδίως

φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήπουν τη χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους, όμορη περιοχή ή την επικράτεια στο σύνολό της.

κ. Τα επιμελητήρια, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς ιδιόκτητους χώρους για τη στέγαση και κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών τους, την επίτευξη των σκοπών τους, ως και τη παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών στα μέλη τους, και εφόσον τα εναπομένοντα διαθέσιμα κεφάλαια αυτών, μετ’αφαίρεση του κόστους αγοράς ακινήτου, επαρκούν για τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους, παρεχομένης προς τούτο προηγούμενης εγγράφου ειδικής διαβεβαιώσεως της Διοικητικής Επιτροπής αυτών, δύνανται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης, γενικής ή ειδικής διάταξης, να προβαίνουν σε αγορά ακινήτου κατάλληλου και πρόσφορου για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών. Η ως άνω αγορά δεν λογίζεται ως επένδυση σε ακίνητα και δεν υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 14 ν. 2042/1992.

λ. Για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ιδίως φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήπουν τη χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους, όμορη περιοχή ή την επικράτεια στο σύνολό της, τα επιμελητήρια μπορούν να προβαίνουν σε επιχορηγήσεις υπέρ των πληγεισών επιχειρήσεων. Προς τούτο, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής της χρηματικής ενίσχυσης, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος του επιμελητηρίου. Το ως άνω ποσό δεν προσμετράται στο συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις σύμφωνα με την περ. η’.»

Άρθρο 74 Οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση, έξοδα παράστασης

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) αντικαθίστανται αναφορικά με τον καθορισμό των εξόδων κίνησης, της ημερήσιας αποζημίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης των μετακινουμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοικητικής Επιτροπής και των μετακινουμένων υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, καθώς και με τον υπολογισμό των μηνιαίων εξόδων παράστασης

  «Άρθρο 76 Οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση, έξοδα παράστασης και αμοιβές ομάδων εργασίας και επιτροπών

1.           Για τον καθορισμό των εξόδων κίνησης, της ημερήσιας αποζημίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης των μετακινουμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής, καθώς και των μετακινουμένων υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, εκδίδονται αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου, μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του. Η πραγματοποίηση διαδοχικών μετακινήσεων δεν αποτελεί προϋπόθεση  για την καταβολή της χιλιομετρικής αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής για μετακινήσεις με ιδιωτικής χρήσης  αυτοκίνητο εκτός των ορίων του νομού, εφόσον αυτές αφορούν δραστηριότητες της Κ.Ε.Ε. ή του οικείου Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.

2.           Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου μπορούν να καθορίζονται έξοδα παράστασης μηνιαίως στον Πρόεδρο και στα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, ανάλογα με τα έσοδα του Επιμελητηρίου και  εφόσον  έχει εγκριθεί σχετικό ποσό στον Προϋπολογισμό.

3.           Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπαλλήλων ή τρίτων, για τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφής επιτροπές και ομάδες εργασίας, καθορίζονται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος αυτών των αμοιβών δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που θέτει το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015.

4.           Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο παρόν λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικείου Επιμελητηρίου.»

 

Άρθρο 75 Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης-Τροποποίηση του άρθρου 92 του ν. 4497/2017

 

Στην περ. γ· της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), α) τα ποινικά αδικήματα της σωματεμπορίας και καταπίεσης αντικαθίστανται από τα ποινικά αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων και παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου λόγω της τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα, β) προστίθεται η λέξη «οποιοδήποτε» πριν τη λέξη κακούργημα και η λέξη «για» αντικαθίσταται από τις λέξεις «που αφορά», γ) απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 92 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 92 Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης

 

1.           Οι Πρόεδροι Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους αν:

α. Στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη

δικαστική απόφαση.

β. Στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

οποιαδήποτε ποινή που αφορά φοροδιαφυγή, παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, αιμομιξία, μαστροπεία, εμπορία ανθρώπων, παράνομη μετακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία και την εμπορία όπλων, καθώς και για παράβαση καθήκοντος.

2.           Όταν γίνεται παραπομπή για τα πλημμελήματα της παρ. 1 ή για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση, κατά της οποίας έχει εξαντληθεί το δικαίωμα προσφυγής, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θέτει τον κατηγορούμενο σε κατάσταση αργίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης του δικαστηρίου. Εάν εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο