english-flag
Search

Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος: Πρόταση Κομισιόν για βιώσιμη αλίευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε πρόταση που προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο και υλοποιεί τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στη δήλωση MedFish4Ever και στη δήλωση της Σόφιας. Αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να καταστήσει βιώσιμη την αλιεία σε αυτές τις δύο θαλάσσιες λεκάνες, σύμφωνα με τη στρατηγική της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) για το 2030 , η οποία είναι η περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας που είναι αρμόδια για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, δήλωσε σχετικά: «Με την παρούσα πρόταση επιδιώκεται ο φιλόδοξος στόχος μας για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις θετικές τάσεις των τελευταίων ετών και να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την αποκατάσταση των αποθεμάτων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων.»

Η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθούν τα ίδια εργαλεία που εισήχθησαν στις αλιευτικές δυνατότητες του 2022 με βάση τις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, π.χ. αλιευτική προσπάθεια για μηχανότρατες και παραγαδιάρικα, καθώς και όρια αλιευμάτων για τις γαρίδες βαθέων υδάτων. Τα μέτρα αυτά θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου διαχείρισης (ΠΣΔ) για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στη δυτική Μεσόγειο, με στόχο να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) —η μέγιστη ποσότητα ιχθύων που μπορούν να αλιεύονται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αναγέννηση και η μελλοντική παραγωγικότητα του αποθέματος— το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2025.

Για τη Μεσόγειο Θάλασσα, η πρόταση ενσωματώνει μέτρα για τα κόκκινα κοράλλια και τα δελφίνια, σύμφωνα με τις εκδοθείσες αποφάσεις της ΓΕΑΜ. Όσον αφορά τα αποθέματα για τα οποία τα μεταβατικά μέτρα της ΓΕΑΜ λήγουν στα τέλη του 2022 (όπως τα αποθέματα πελαγίσιου λυθρινιού και γαρίδας βαθέων υδάτων στο Ιόνιο Πέλαγος, στη Θάλασσα του Λεβάντε και στο στενό της Σικελίας), η πρόταση θα επικαιροποιηθεί μετά την ετήσια σύνοδο της ΓΕΑΜ για το 2022, κατά την οποία αναμένεται να εκδοθούν νέες αποφάσεις.

Για την Αδριατική Θάλασσα, η πρόταση συνεχίζει την εφαρμογή του ΠΣΔ της ΓΕΑΜ για τα βενθοπελαγικά αποθέματα και του ΠΣΔ της ΓΕΑΜ για τα μικρά πελαγικά αποθέματα. Όσον αφορά μικρά πελαγικά αποθέματα, η πρόταση συνεχίζει την εφαρμογή της μεταβατικής περιόδου του ΠΣΔ. Περιλαμβάνει ένα περαιτέρω επίπεδο μείωσης των αλιευμάτων, με βάση το μεταβατικό εσωτερικό μερίδιο μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και το μέγιστο όριο αλιευτικής ικανότητας του στόλου για τα σκάφη που αλιεύουν μικρά πελαγικά είδη. Όσον αφορά τα βενθοπελαγικά αποθέματα, προτείνει μείωση της αλιευτικής προσπάθειας σύμφωνα με τη μελλοντική απόφαση της ΓΕΑΜ και τον στόχο επίτευξης της ΜΒΑ έως το 2026. Η απόφαση θα εκδοθεί κατά την ετήσια σύνοδο της ΓΕΑΜ για το 2022.

Για τον Εύξεινο Πόντο, η πρόταση περιλαμβάνει όρια αλιευμάτων και ποσόστωση για το καλκάνι και την παπαλίνα. Όσον αφορά την παπαλίνα, η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί το ίδιο όριο αλιευμάτων όπως το 2022. Για το καλκάνι, τα επίπεδα των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και των σχετικών ποσοστώσεων θα καθοριστούν και θα εγκριθούν κατά την ετήσια σύνοδο της ΓΕΑΜ για το 2022.

Επόμενα στάδια

Η πρόταση της Επιτροπής θα συμπληρωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, με βάση τα αποτελέσματα της ετήσιας συνόδου της ΓΕΑΜ (7-11 Νοεμβρίου 2022) και τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που καλύπτονται από το ΠΣΔ για τη δυτική Μεσόγειο, το οποίο αναμένεται για τις 28 Οκτωβρίου.

Το Συμβούλιο θα συζητήσει την πρόταση της Επιτροπής στις 12-13 Δεκεμβρίου και θα καθορίσει την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων. Ο κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2023.

Ιστορικό

Η Επιτροπή προωθεί μια αναβαθμισμένη πολυμερή προσέγγιση και συνεργασία για τη διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Με τη δήλωση της Μάλτας MedFish4ever και τη δήλωση της Σόφιας θεσπίστηκε ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο ενισχύθηκε με την έγκριση της νέας στρατηγικής της ΓΕΑΜ για το 2030.

Με το πολυετές σχέδιο διαχείρισης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της δυτικής Μεσογείου, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2019, θεσπίστηκε καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας για τις μηχανότρατες με στόχο να επιτευχθεί συνολική μείωση έως και κατά 40 % εντός μίας πενταετίας. Τον Δεκέμβριο του 2021, με βάση τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, το Συμβούλιο εισήγαγε μια ολιστική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει μέτρα αλιευτικής προσπάθειας τόσο για τις μηχανότρατες όσο και για τα παραγαδιάρικα και όρια αλιευμάτων για τις γαρίδες βαθέων υδάτων. Ήταν επειγόντως αναγκαίο να μειωθεί η θνησιμότητα λόγω αλιείας, ιδίως για τα αποθέματα μπακαλιάρου μερλούκιου και γαρίδας βαθέων υδάτων.Προκειμένου να προωθηθεί η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και να καθοριστούν αποτελεσματικές απαγορευμένες περιοχές για την προστασία των ιχθυδίων και των γεννητόρων, με τον κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022 θεσπίστηκε μηχανισμός αντιστάθμισης στο πλαίσιο του καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας για τις μηχανότρατες.

Το 2017, η ΓΕΑΜ ενέκρινε ΠΣΔ για το καλκάνι στον Εύξεινο Πόντο, την πρώτη δέσμη μέτρων διαχείρισης και ελέγχου προς εφαρμογή σε περιφερειακό επίπεδο. Το ΠΣΔ επανεξετάστηκε κατά την ετήσια σύνοδο της ΓΕΑΜ για το 2019, με αποτέλεσμα την έγκριση μιας νέας κατανομής ποσοστώσεων και ενός μεταβατικού TAC για την περίοδο 2020-2022. Το σχέδιο επιτρέπει τη μεταφορά έως και του 15 % των αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων των συμβαλλόμενων μερών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2023, των αλιευτικών δυνατοτήτων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο