english-flag
Search

Ομιλία προέδρου ΚΕΕ, Κ.Μίχαλου, στη Συνέλευση της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων-ABC (Κωνσταντινούπολη, 17 Δεκεμβρίου 2018)

michalos-17122018

Τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μετά την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα στήριξης και τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ελληνικά επιμελητήρια στην οικονομική ζωή της χώρας, ανέλυσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, στη συνέλευση της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων – ABC που πραγματοποιείται σήμερα στην Κωνσταντινούπολη.

Αναλυτικά, η ομιλία του κ. Μίχαλου έχει ως εξής:

«Για την Ελλάδα, για την ελληνική οικονομία και για τις επιχειρήσεις της, η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια για ένα νέο ξεκίνημα, μετά την πολυετή οικονομική κρίση. Είναι μια περίοδος μεγάλων αλλαγών, με στόχο τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, στηριγμένο στις επενδύσεις και στην εξωστρέφεια.

Σήμερα, μετά από μια επώδυνη περίοδο προσαρμογής, έχουν εξαλειφθεί τα ελλείμματα και έχουν αντιμετωπιστεί μια σειρά από διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Το σχέδιο προϋπολογισμού του 2019, το πρώτο μετά το τέλος των μνημονίων, προβλέπει για τη χρονιά που έρχεται ανάπτυξη της τάξης του 2,5% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα, αντίστοιχα, στο 3,6% του ΑΕΠ. Οι εξαγωγές σημειώνουν εντυπωσιακή αύξηση, ενώ σημαντικοί οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται: οικονομικό κλίμα, καταναλωτική εμπιστοσύνη, επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στις υπηρεσίες. Οι προοπτικές για περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζονται από μια σειρά μεταρρυθμίσεων, που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, κ.ά.

Κεντρικός στόχος για την ελληνική οικονομία είναι η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων, κυρίως ξένων αλλά και εγχώριων. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων, με σκοπό την ανάδειξη ευκαιριών, την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, αλλά και ευρύτερα της επιχειρηματικής ανάπτυξης, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία ενός πλαισίου, το οποίο θα επιτρέπει την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων κάθε περιοχής.

Στην προσπάθεια αυτή, ο ρόλος των Επιμελητηρίων είναι καίριος και ουσιαστικός. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, στη διάρκεια της κρίσης, τα ελληνικά Επιμελητήρια αποτέλεσαν τον καθημερινό, αξιόπιστο σύμμαχο της επιχείρησης μέσα σε ένα αντίξοο περιβάλλον.
– Εκσυγχρονίσαμε, εμπλουτίσαμε και αναβαθμίσαμε ποιοτικά τις υπηρεσίες μας.
– Αξιοποιούμε σύγχρονα εργαλεία, που μειώνουν τη γραφειοκρατία και εξοικονομούν χρόνο και κόστος.
Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι τα Επιμελητήρια ανέλαβαν την οργάνωση και τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου της χώρας (ΓΕΜΗ) και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, για την ίδρυση επιχειρήσεων.
Πρόκειται για δύο δομές που οργανώθηκαν και λειτουργούν με επιτυχία, χάρη στην εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση των Επιμελητηρίων. Έχουν συμβάλει δε ουσιαστικά στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας, όπως αποτυπώνεται και στις ετήσιες αξιολογήσεις και κατατάξεις διεθνών φορέων, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα.
Επίσης, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων προσέφερε στην επιχειρηματική κοινότητα τη δυνατότητα εγγραφής – ταυτοποίησης και ενεργοποίησης της ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς.
Πλέον της αναβάθμισης των υπηρεσιών μας, αναπτύσσουμε συστηματικά δράσεις για την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, με έμφαση σε θέματα εξωστρέφειας και καινοτομίας.

Αναπτύσσουμε σημαντικές διασυνοριακές και διαπεριφερειακές συνεργασίες.
– Υλοποιούμε δράσεις εξωστρέφειας και δικτύωσης των επιχειρήσεων.
– Επενδύουμε σε προγράμματα επιμόρφωσης επιχειρηματιών και στελεχών.
– Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την προβολή των τοπικών προϊόντων και του τουρισμού.
– Αναπτύσσουμε δράσεις σε συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με πανεπιστήμια, με κρατικούς και μη φορείς στήριξης της καινοτομίας, με την Κοινωνία των Πολιτών.

Σήμερα, οι δυνατότητες θετικής παρέμβασης των Επιμελητηρίων στην επιχειρηματική ανάπτυξη είναι ακόμη περισσότερες. Στα τέλη του 2017 είχαμε μια σημαντική εξέλιξη για το πλαίσιο λειτουργίας του Επιμελητηριακού Θεσμού, μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου. Το νέο αυτό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα στα Επιμελητήρια να αναλάβουν ακόμη πιο ενισχυμένο ρόλο για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μια από τις κυριότερες θετικές αλλαγές αφορά στην εισαγωγή του θεσμού των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων, με στόχο η επιτυχημένη ως τώρα Υπηρεσία Μιας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων, να επεκταθεί σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης.

Επιπλέον, τα Επιμελητήρια της χώρας συμμετέχουν ενεργά και δυναμικά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Έργων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, γεγονός που αναμφίβολα πιστώνεται στο δυναμισμό και την εξωστρέφεια που επιδεικνύει τα τελευταία ιδίως χρόνια ο επιμελητηριακός χώρος.

Συγκεκριμένα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος έχει αναλάβει ως Τελικός Δικαιούχος την υλοποίηση Έργων, τα οποία είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 40 εκ €.

Τα έργα αυτά αφορούν στην:
– ανάπτυξη πολυεπίπεδων υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων, από την υποβολή της αρχικής αίτησης μέχρι και την έκδοση της τελικής πράξης
– αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων 15.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσα από ενέργειες διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών και την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
– αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας, μέσα από δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων.
– συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση 1.270 μακροχρόνια ανέργων
– και – τέλος – τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΓΕΜΗ, για την για την κατάθεση ισολογισμών με προηγμένες ψηφιακές υπογραφές. Με τη λειτουργία του συγκεκριμένου έργου:
o θα παρασχεθούν δωρεάν 130.000 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές προς τις επιχειρήσεις
o θα προχωρήσει η απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών που διέπουν την επιχειρηματικότητα.
Μετά από οκτώ δύσκολα χρόνια, η Ελλάδα επιχειρεί να στηριχθεί ξανά στις δικές της δυνάμεις. Να διαμορφώσει τις συνθήκες για μια καλύτερη επόμενη ημέρα. Να εφαρμόσει ένα εξωστρεφές, δυναμικό, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Να διεκδικήσει την ανάδειξή της σε περιφερειακό οικονομικό και επιχειρηματικό πόλο. Να αξιοποιήσει ευκαιρίες και πλεονεκτήματα, στο πλαίσιο της οικονομικής συνεργασίας με τις γειτονικές της χώρες. Πρωταγωνιστές σε αυτή την προσπάθεια θα είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έπαψαν ποτέ να προσπαθούν, να εξελίσσονται και να απαντούν δημιουργικά στις προκλήσεις.

Τα Επιμελητήρια της χώρας ήταν, είναι και θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό τους. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ουσιαστικές και χρήσιμες υπηρεσίες, που διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την εξωστρέφεια και τη δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων. Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε θετικά στο δημόσιο διάλογο, να προτείνουμε και να διεκδικούμε παρεμβάσεις για τη διαρκή βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας μας.

Και βεβαίως θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη συνεργασία, την οργανωμένη και συστηματική συμπόρευση των Βαλκανικών Επιμελητηρίων. Μια συμπόρευση που θεωρούμε ότι αποτελεί όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης των οικονομιών και της ευημερίας των λαών μας».

Μετάβαση στο περιεχόμενο