english-flag
Search

Πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων MIS 5003103

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ MIS 5003103 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2022

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της πράξης MIS 5003103, που συγκροτήθηκε με την απόφαση 6Α /5-6-2018 της ΔΕ της ΚΕΕΕ, και αποτελείται από τους:

1) Αποστολόπουλο Βασίλειο, Πρόεδρο
2) Πολύζου Αμαλία, μέλος
3) Βαρδαλά Σταύρο, μέλος

συνήλθε σήμερα την 10η Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στην έδρα της ΚΕΕΕ, οδός Ακαδημίας 6, για να αξιολογήσει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, κατόπιν της αριθμ. 5012/16-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, με σκοπό την υποστήριξη των Οργάνων Συστήματος Διοίκησης Διαχείρισης της πράξης της ΚΕΕΕ, με αντικείμενα την υλοποίηση και τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποέργων και της πράξης, συνολικά.

Τα μέλη της Δ.Ε. Βουτσινάς Ιωάννης και Γεωργιάδης Στέφανος εποπτεύουν την όλη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 6Α /5-6-2018 απόφαση της ΔΕ.

Το συνολικό κόστος της σύμβασης έργου θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 12.800,00 €, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και των πάσης φύσεως κρατήσεων. Για την επιλογή των συνεργατών έχουν τηρηθεί οι κανόνες δημοσιότητας και τα οριζόμενα από το Σύστημα Διαχείρισης Έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο της ΚΕΕΕ.

H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής» με ΟΠΣ (MIS) 5003103, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την με αριθμ. 5914/756/A3/14.11.2017 απόφαση (ΑΔΑ: 7ΑΑΓ465ΧΙ8-Ω6Μ), όπως τροποποιήθηκε, ενδιαφέρεται να απασχολήσει, ένα (1) άτομο, ως Εξωτερικό Συνεργάτη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι στο πλαίσιο της προκήρυξης αριθ. πρωτ. 5012/16-11-2021 της ΚΕΕΕ, που αναρτήθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα της, αναζητήθηκε το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό για την υποβολή αιτήσεων μαζί με βιογραφικά σημειώματα, απαραίτητα δικαιολογητικά – τεκμήρια των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων και υπεύθυνες δηλώσεις, έως την 03.12.2021 και ώρα 14.00.

Τα προσόντα των υποψηφίων αναγράφονται στο σημείο ΣΤ ́ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήτοι:

α. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής ή οικονομικής κατεύθυνσης

β. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία δύο ετών στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Τα προσόντα των υποψηφίων βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ /

1 . Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων πέραν των δύο ετών (6 μόρια ανά έτος προϋπηρεσίας με μέγιστο τα 5 έτη)/Από 0 έως 30

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στη διοίκηση έργων/ 20

3. Γνώση πληροφορικών συστημάτων και εφαρμογών υποστήριξης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΟΠΣ/Ηλεκτρονική Υποβολή, ΕΣΗΔΗΣ) / 10

4. Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (5 βαθμούς για καλή Β2 10 βαθμούς για πολύ καλή Γ1/C1 ή 15 βαθμούς για άριστη Γ2/C2)/ Από 0 έως 15

5 Προσωπική Συνέντευξη/ 25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  100

Επίσης, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από την Επιτροπή, για να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του βιογραφικού και να σχηματιστεί ολοκληρωμένη άποψη για τον καθένα.

Από τις απαντήσεις και τη γενικότερη συζήτηση με τους υποψηφίους, θα προκύψει η συνολική βαθμολογία και η κατάταξή τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων παρέλαβε τις υποβληθείσες αιτήσεις μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα, τα λοιπά δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις, που τις συνοδεύουν και ξεκίνησε την αξιολόγησή τους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθμ. 5012/16-11-2021 για τη σύναψη σύμβασης έργου με την ΚΕΕΕ, για την υποστήριξή της στην υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003103, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με την με αριθμ. 5914/756/A3/14.11.2017 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 7ΑΑΓ465ΧΙ8-Ω6Μ), ενδιαφέρεται να απασχολήσει, ένα (1) άτομο ως Εξωτερικό Συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης (απόφαση, περί έγκρισης ΑΥΙΜ, αριθμ. 1ζ/23-11-2017 της ΔΕ της ΚΕΕΕ, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1 Δ’/27-03-2019, 4Ε/16-11-2019, 4Β-Β2/29-1-2021 και 6Α4/7-7-2-2021 όμοιες αποφάσεις).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μέχρι 03-12-2021 και ώρα 14.00, οι κάτωθι αιτήσεις:

α/α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ 5360/3-12-2021

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΣ 5337/2-12-2021

Οι αιτήσεις των υποψηφίων βαθμολογήθηκαν, σύμφωνα με τα κριτήρια που είχαν τεθεί στην πρόσκληση. Επίσης, οι υποψήφιοι κλήθηκαν σε προσωπική συνέντευξη από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής.

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων, μετά την προσωπική συνέντευξη και σύμφωνα με τα βιογραφικά σημειώματα και τη μοριοδότηση, που είχε τεθεί στην πρόσκληση, έχει ως εξής:

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ

1. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ή/και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων πέραν των δύο ετών (6 μόρια ανά έτος προϋπηρεσίας με max τα 5 έτη) / 30

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην διοίκηση επιχειρήσεων ή στην διοίκηση έργων/ 0

3. Γνώση Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών υποστήριξης της υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (ΟΠΣ/Ηλεκτρονική Υποβολή, ΕΣΗΔΗΣ)/9

4. Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (5 βαθμούς για καλή Β2 10 βαθμούς για πολύ καλή Γ1/C1 ή 15 βαθμούς για άριστη Γ2/C2/ 0

5. Προσωπική Συνέντευξη / 24

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 63

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΣ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ

1. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ή/και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων πέραν των δύο ετών (6 μόρια ανά έτος προϋπηρεσίας με max τα 5 έτη) / 30

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην διοίκηση επιχειρήσεων ή στην διοίκηση έργων/ 0

3. Γνώση Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών υποστήριξης της υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (ΟΠΣ/Ηλεκτρονική Υποβολή, ΕΣΗΔΗΣ)/ 7

4. Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (5 βαθμούς για καλή Β2 10 βαθμούς για πολύ καλή Γ1/C1 ή 15 βαθμούς για άριστη Γ2/C2/ 5

5. Προσωπική Συνέντευξη/ 17

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 59

Κατόπιν της ανωτέρω αξιολόγησης η Επιτροπή εισηγείται την επιλογή του υποψηφίου Ιωάννη Μπράτη για τη θέση του εξωτερικού συνεργάτη και τη σύναψη σύμβασης έργου με την ΚΕΕΕ, για την υποστήριξή της στην υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής», μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης.

Το παρόν πρακτικό θα υποβληθεί στην ΔΕ της ΚΕΕΕ για την έγκρισή του και την έκδοση της σχετικής απόφασης και στη συνέχεια θα κληθεί ο επιλεγείς για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΔΑΛΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο