english-flag
Search

Προτάσεις ΚΕΕ επί του Ν/ΣΧ για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων

mixalos_10052018

Τις προτάσεις της επιμελητηριακής κοινότητας για τη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου υπό τον τίτλο «Νόμος για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων», ώστε να οδηγήσει με βεβαιότητα στην προσέλκυση των επενδύσεων και κατά συνέπεια και στην αύξηση νέων θέσεων εργασίας, απέστειλε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Γιάννη Δραγασάκη, και το Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Λόη Λαμπριανίδη.

Αναλυτικά οι προτάσεις έχουν ως εξής:
«Εμπλουτισμός παρεχόμενων επενδυτικών κινήτρων
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, προβλέπονται τέσσερις (4) Κατηγορίες παρεχόμενων επενδυτικών κινήτρων:
α) Κίνητρα Χωροθέτησης
β) Φορολογικά Κίνητρα
γ) Κίνητρο Ταχείας Αδειοδότησης και
δ) Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων, όπως χορήγηση ενισχύσεων δαπανών για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, δαπανών για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, δαπανών μισθολογικού κόστους
Για όλες τις στρατηγικές επενδύσεις, προτείνεται να συμπεριληφθεί και η χορήγηση και άλλων μορφών ενισχύσεων όπως αυτή της επιδότησης, της δημιουργούμενης απασχόλησης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι συνθήκες προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η επιδότηση ως μορφή ενίσχυσης αποτελούσε διαχρονικά υψηλό επενδυτικό κίνητρο. Στον α’ κύκλο υποβολών του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, το 44% του συνολικού αριθμού των υποβεβλημένων αιτήσεων αφορούσε το κίνητρο της επιδότησης και μάλιστα σε ίσο αριθμό με τις αιτήσεις που αφορούσαν το κίνητρο της φοροαπαλλαγής.
Επιπλέον, προτείνεται η άρση οιουδήποτε περιορισμού στις ενισχύσεις, πλην των όσων αναφέρονται για τα μεγάλα επενδυτικά έργα στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014, με βάση τον οποίο χορηγούνται οι ενισχύσεις μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Ειδικότερα, για επενδυτικά σχέδια 20.000.000€ και άνω, προτείνεται η χορήγηση του συνόλου του ποσοστού του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων είτε με την μορφή της φοροαπαλλαγής ή με την μορφή της επιδότησης ή της ενίσχυσης της δημιουργούμενης απασχόλησης ή της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Πιο συγκεκριμένα με βάση τον ΓΑΚ (άρθρο 2 παράγραφος 52) ορίζεται ως «μεγάλο επενδυτικό έργο»: η αρχική επένδυση με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ευρώ, υπολογιζόμενες με τις τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.
Ακόμη με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 20 του ΓΑΚ ορίζεται ως «προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης»: το μέγιστο επιτρεπτό ποσό ενίσχυσης για μεγάλο επενδυτικό έργο που υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: μέγιστο ποσό ενίσχυσης = R × (Α + 0,50 × B + 0 × C), όπου:
– R είναι η μέγιστη ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία έχει καθοριστεί σε εγκεκριμένο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με εξαίρεση την αυξημένη ένταση ενίσχυσης για τις ΜΜΕ·
– Α είναι το πρώτο μέρος των επιλέξιμων δαπανών μέχρι 50 εκατ. ευρώ,
– Β είναι το μέρος των επιλέξιμων δαπανών μεταξύ 50 και 100 εκατ. ευρώ και C είναι το μέρος των επιλέξιμων δαπανών άνω των 100 εκατ. ευρώ·
Ανταγωνιστική φορολόγηση
Με άμεσο στόχο την αμεσότερη προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων εμβληματικού χαρακτήρα προβλέπεται η υιοθέτηση ανταγωνιστικού μοντέλου φορολόγησης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η παροχή κλιμακούμενης έκπτωσης του φορολογικού συντελεστή ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης και τις επιπτώσεις στην οικονομία.

Νέες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ) Ποσοστό έκπτωσης
250 – 500 10%
500-1000 20%
1000+ 30%

Μέγεθος Επένδυσης Ποσοστό έκπτωσης
50-100 εκ € 10%
100 εκ€+ 20%

Οι εκπτώσεις του φορολογικού συντελεστή δύναται να παρέχονται αθροιστικά και η μέγιστη έκπτωση θα ανέρχεται στο 50%.
Η διάρκεια παροχής του συγκεκριμένου κινήτρου θα ανέρχεται σε 15 έτη από την 1η χορήγηση

Αξιολόγηση της αίτησης ένταξης
Θα πρέπει να υιοθετηθεί σύστημα αντικειμενικής αξιολόγησης των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων καθώς πέρα από τις προϋποθέσεις υπαγωγής δεν υπάρχουν συγκεκριμένα, δεσμευτικά, ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια, σύστημα βαθμολογίας και ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης και δεν προβλέπεται η σαφής τεκμηρίωση του οφέλους της ελληνικής οικονομίας από την επένδυση. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι προσανατολισμένα στην εξέταση της δυνατότητας υλοποίησης της επένδυσης μετά την έκδοση των αδειοδοτήσεων.
Η ανάθεση της αξιολόγησης μπορεί να γίνεται σε εξωτερικούς αξιολογητές από μητρώο της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ. Μετά την αξιολόγηση, το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ και στη συνέχεια να προωθηθεί στη ΔΕΣΕ για να αποφασίσει για την ένταξη ή μη της πρότασης.
Προσδοκώντας στην αποδοχή των προτάσεών μας και στην ενσωμάτωση τους στο νομοσχέδιο για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων που θα λειτουργούν στην κατεύθυνση της αύξησης της απασχόλησης για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».

Μετάβαση στο περιεχόμενο