english-flag
Search

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στη Σύρο

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στη Σύρο, κάνει γνωστή με ανακοίνωσή του, το ΙΕΚ “Στόχευση”.

Δικαίωμα συμμετοχής

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η συμβουλευτική), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης,
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.
 • να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

Εκπαιδευτικό επίδομα

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων, με την προϋπόθεση πως έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση (θεωρία και πρακτική) και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Σε περίπτωση πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου, η αμοιβή των καταρτιζομένων μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις μη πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης.

Περιεχόμενο – Τμήματα

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πιστοποίησης σε 2.251 ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενου/ης μέσω ατομικών συνεδριών (6 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).
 • Θεωρητική Κατάρτιση (170 ώρες) για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, στον κλάδο των Υποδομών
 • Πρακτική Άσκηση των ωφελούμενων – (80 ώρες).
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης

ΤΜΗΜΑΤΑ:

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ

Αίτηση – Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://apko05.uhc.gr(link is external)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΕ EMAIL TON ΚΑΥΑΣ.

 • Αντίγραφο του τίτλου σπουδών τον οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους (απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.) (Για τους τίτλους σπουδών , που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.).
 • Βεβαίωση Ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης (την οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)
 • Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr(link is external)ή ΥΔ θεωρημένη από δημόσια αρχή, (η οποία θα απευθύνεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας), στην οποία να δηλώνει ότι: i)Αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ii. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι άνεργος/η, iii. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

Τονίζεται ότι η ΚΕΕΕ λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 “για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ”.

Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν επικοινωνώντας με την κα. Θωμαή Μενδρινού – ΣΥΡΟΣ ΤΗΛ: 22810-82302 Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-17:00 – ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1, Βαπόρια, E-MAIL: info@stoxefsi.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο