Συμβάσεις Προμηθειών Επιμελητηρίων (άρθρο78 Ν.4497/2017)