english-flag
Search

Σχέδιο δράσης από την Κομισιόν για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο REPowerEU απαιτούν τον ριζικό μετασχηματισμό του ενεργειακού μας συστήματος, το οποίο πρέπει να γίνει πιο διαδραστικό και πιο έξυπνο ώστε να βοηθήσει τους καταναλωτές να δρέψουν τα οφέλη της πράσινης μετάβασης.

Η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης στο οποίο επισημαίνεται ο τρόπος με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των ενεργειακών πόρων, να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο και να εξοικονομήσουν κόστος για τους καταναλωτές και τις εταιρείες ενέργειας της ΕΕ. Η Επιτροπή καθορίζει δράσεις για την τόνωση της κοινοχρησίας δεδομένων, την προώθηση των επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, τη διασφάλιση οφελών για τους καταναλωτές και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας. Καθώς τα κέντρα δεδομένων και η αυξανόμενη ζήτηση για επιγραμμικές υπηρεσίες απαιτούν ολοένα περισσότερους πόρους από το ενεργειακό μας σύστημα, το σημερινό σχέδιο περιγράφει επίσης τρόπους αποσύζευξης του ενεργειακού αποτυπώματος του τομέα των ΤΠΕ από την εκθετική αύξηση των δεδομένων. Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να συμβαδίζουν.

Η επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η προσαρμογή της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή αποτελούν δύο κεντρικές προτεραιότητες της παρούσας Επιτροπής και συμβαδίζουν. Στόχος είναι να καταστεί το ενεργειακό μας σύστημα πιο αποδοτικό και να προετοιμαστεί για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό, χρειαζόμαστε πιο καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και ένα δίκτυο πολύ πιο έξυπνο και πιο διαδραστικό από ό,τι σήμερα. Το σημερινό σχέδιο δράσης θα συμβάλει στην αξιοποίηση του δυναμικού της ψηφιοποίησης του ενεργειακού τομέα και της σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο, προς όφελος όλων των καταναλωτών και των καταναλωτριών.»

Καθοριστικές δράσεις για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα

Σε ορισμένους επιμέρους τομείς του ενεργειακού τομέα, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και οι αντλίες θερμότητας, διατίθενται ήδη ψηφιακές και έξυπνες τεχνολογίες και απαιτείται στήριξη για την επέκτασή τους. Σε άλλους τομείς, το ενεργειακό μας σύστημα μόλις αρχίζει να δρέπει τα οφέλη της ψηφιοποίησης. Κατά τους προσεχείς μήνες και έτη, η Επιτροπή προτίθεται να λάβει διάφορα μέτρα για την τόνωση των ψηφιακών ενεργειακών υπηρεσιών, με την παράλληλη διασφάλιση ενός ενεργειακά αποδοτικού τομέα ΤΠΕ, μεταξύ άλλων με τους ακόλουθους τρόπους:

παροχή βοήθειας στους καταναλωτές για να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο της χρήσης ενέργειας και των λογαριασμών τους μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών, με ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης για έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο ενεργειακών δεδομένων·

έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας του τομέα των ΤΠΕ, μεταξύ άλλων μέσω ενός συστήματος περιβαλλοντικής επισήμανσης για τα κέντρα δεδομένων, μιας ενεργειακής ετικέτας για υπολογιστές, μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και μιας ετικέτας ενεργειακής απόδοσης για τις αλυσίδες συστοιχιών· ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των ενεργειακών δικτύων μέσω νέας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου ενός κώδικα δικτύου για πτυχές κυβερνοασφάλειας των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του κανονισμού της ΕΕ για την ηλεκτρική ενέργεια και της σύστασης του Συμβουλίου για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών ζωτικής σημασίας.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την Ε&Κ και θα προωθήσει την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών από την αγορά στον τομέα της ενέργειας, μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», του προγράμματος LIFE, των ταμείων συνοχής και ενός εμβληματικού προγράμματος για την ψηφιοποίηση της ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμαμτος «Ορίζων Ευρώπη». Σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Πράσινο Ψηφιακό Συνασπισμό, θα συνεχίσει επίσης να αναπτύσσει εργαλεία και μεθοδολογίες για τη μέτρηση του καθαρού περιβαλλοντικού και κλιματικού αντικτύπου των ψηφιακών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής στον τομέα της ενέργειας.

 

Ιστορικό

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Επιτροπή παρουσίασε στις 8 Ιουλίου 2020 μια στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος, στην οποία δεσμεύτηκε να εγκρίνει σχέδιο δράσης για την ψηφιοποίηση του τομέα της ενέργειας με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγοράς ψηφιακών ενεργειακών υπηρεσιών, η οποία θα διασφαλίζει την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο των δεδομένων και θα στηρίζει τις επενδύσεις σε ψηφιακές ενεργειακές υποδομές.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι τρέχουσες υψηλές τιμές της ενέργειας έχουν αυξήσει την ανάγκη να επιτύχει η ΕΕ την ανεξαρτησία της από τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων και τη στρατηγική κυριαρχία και ασφάλειά της, η οποία μπορεί να ενισχυθεί με τη δημιουργία ενός ψηφιακού ενεργειακού συστήματος. Η περαιτέρω ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ είναι επίσης απαραίτητη για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ για το 2030 και το 2050 με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος: Σχέδιο δράσης της ΕΕ

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει το σχέδιο δράσης της ΕΕ:

Σημείωμα Ε&Α

Ενημερωτικό δελτίο

Δέσμη αποτελεσμάτων CORDIS για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος

Ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα (europa.eu)

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο