english-flag
Search

Φορολογία των εταιρειών: Η Επιτροπή προτείνει φορολογικά κίνητρα για μετοχικό κεφάλαιο, προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν

Φορολογία των εταιρειών: Η Επιτροπή προτείνει φορολογικά κίνητρα για μετοχικό κεφάλαιο, προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να καταστούν ισχυρότερες και ανθεκτικότερες

 Το μέτρο αυτό θα στηρίξει τις επιχειρήσεις με τη θέσπιση έκπτωσης φόρου που θα παρέχει στο μετοχικό κεφάλαιο την ίδια φορολογική μεταχείριση με το χρέος. Η πρόταση ορίζει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου φορολογούμενης εταιρείας από το ένα φορολογικό έτος στο άλλο θα εκπίπτει από τη φορολογητέα βάση της, όπως και στην περίπτωση του χρέους.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για τη φορολογία των επιχειρήσεων, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός δίκαιου και αποδοτικού φορολογικού συστήματος σε ολόκληρη την ΕΕ και συμβάλλει στην Ένωση Κεφαλαιαγορών, καθιστώντας τη χρηματοδότηση πιο προσιτή στις επιχειρήσεις της ΕΕ και προωθώντας την ολοκλήρωση των εθνικών κεφαλαιαγορών σε μια πραγματική ενιαία αγορά.

Η στρέβλωση υπέρ της ευνοϊκής μεταχείρισης του χρέους που εξακολουθεί να υφίσταται στους φορολογικούς κανόνες, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να αφαιρούν τόκους που συνδέονται με τη χρηματοδότηση μέσω χρέους –όχι όμως και το κόστος που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση μέσω μετοχικού κεφαλαίου– μπορεί να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αναλάβουν χρέος παρά να αυξήσουν το μετοχικό κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους. Τα υπερβολικά επίπεδα χρέους καθιστούν τις επιχειρήσεις ευάλωτες σε απρόβλεπτες μεταβολές στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το συνολικό χρέος των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών στην ΕΕ ανήλθε σε περίπου 14,9 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2020 ή 111 % του ΑΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να επισημανθεί ότι οι επιχειρήσεις με ισχυρή κεφαλαιακή δομή μπορεί να είναι λιγότερο ευάλωτες στους κλυδωνισμούς και έχουν περισσότερο την τάση να προβαίνουν σε επενδύσεις και να καινοτομούν. Ως εκ τούτου, η μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από τη χρηματοδότηση μέσω χρέους και η στήριξη μιας πιθανής επανεξισορρόπησης της κεφαλαιακής δομής των επιχειρήσεων μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Η συνδυασμένη προσέγγιση της έκπτωσης φόρου για το μετοχικό κεφάλαιο και του περιορισμού της έκπτωσης τόκων αναμένεται να αυξήσει τις επενδύσεις κατά 0,26 % του ΑΕΠ, αλλά και το ίδιο το ΑΕΠ κατά 0,018 %.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε: «Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν την πλέον ενδεδειγμένη πηγή χρηματοδότησης για το αναπτυξιακό και επιχειρηματικό τους μοντέλο. Καθιστώντας το νέο μετοχικό κεφάλαιο εκπεστέο από τον φόρο, όπως ακριβώς συμβαίνει επί του παρόντος με το χρέος, η παρούσα πρόταση μειώνει τα κίνητρα για αύξηση του δανεισμού τους και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν αποφάσεις χρηματοδότησης με βάση μόνο εμπορικά κριτήρια. Ως μέρος του θεματολογίου της ΕΕ για τη διασφάλιση ενός δίκαιου και αποδοτικού φορολογικού συστήματος, θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, και θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς κεφαλαίων. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, οι οποίες απαιτούν νέες επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.»

Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, Επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Σε αυτούς τους σκοτεινούς και αβέβαιους καιρούς, πρέπει να δράσουμε όχι μόνο για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας να αντιμετωπίσουν τις άμεσες προκλήσεις τους, αλλά και για να στηρίξουμε τη μελλοντική τους ανάπτυξη. Σήμερα αναλαμβάνουμε δράση ώστε τα φορολογικά πλεονεκτήματα του μετοχικού κεφαλαίου να είναι συγκρίσιμα με εκείνα του χρέους για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια. Θέλουμε να κάνουμε μια τονωτική ένεση στις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και στις ΜΜΕ σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτή η εναρμονισμένη λύση για την αντιμετώπιση της ευνοϊκής μεταχείρισης του χρέους έναντι του μετοχικού κεφαλαίου θα καταστήσει το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ευρώπης πιο προβλέψιμο και ανταγωνιστικό, και θα προωθήσει την ανάπτυξη της ένωσης κεφαλαιαγορών μας. Η πρότασή μας θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν πιο σταθερά κεφάλαια· έτσι θα καταστούν λιγότερο ευάλωτες και θα είναι πιθανότερο να επενδύσουν και να αναλάβουν κινδύνους. Αυτό θα είναι ένα καλό νέο για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη

Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση απαιτούν νέες επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες. Η φορολογία οφείλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να επεκταθούν με βιώσιμο τρόπο και παρέχοντάς τους τα μέσα να το πράξουν. Η έκπτωση φόρου για τη χρηματοδότηση μέσω μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να διευκολύνει τις τολμηρές επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, ιδίως για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις ταχέως αναπτυσσόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις στα αρχικά τους στάδια και τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ιστορικό

Η DEBRA αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα, η οποία καθορίζει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τη δημιουργία δίκαιου και βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και φορολογικού συστήματος της ΕΕ, καθώς και στοχευμένα μέτρα για την προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση αποτελεσματικής φορολόγησης. Η πρόταση συμβάλλει επίσης στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU), το οποίο έχει ως στόχο να συνδράμει τις επιχειρήσεις να συγκεντρώσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται, ιδίως κατά την πορεία τους μετά την πανδημία. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών παρέχει κίνητρα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης και ψηφιακής μετάβασης της οικονομίας της ΕΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο