«Ενσωμάτωση Μηχανισμών Και Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) - Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Πακέτων και Αναγνώριση της Αποκτηθείσας Γνώσης στους Τομείς των Εφαρμογών της Πληροφορικής και των Τεχνικών Επαγγελμάτων»

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη εκπαιδευτείτε» Α.Μ.Κ.

Συντονιστής του προγράμματος αυτού είναι το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ ΕΠΕ και οι εταίροι - εκτός από την ΚΕΕ - είναι: το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης - Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ ΑΕ, η EDISINET ΑΕ, η Διαχείριση Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού ΒΙ.ΠΑ.Σ.Α.Ε., η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών, ο Σύλλογος Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος, η SINGULAR SOFTWARE Α.Ε και η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής. Η διάρκεια του έργου είναι από 1/7/2005 έως 30/6/2008.

Ως γενικός σκοπός και στόχος του έργου καταγράφεται η προώθηση της κουλτούρας της ποιότητας σε επιλεγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσα από την ανάπτυξη πιστοποιημένων επαγγελματικών δεξιοτήτων και την αναγνώριση της αποκτηθείσας γνώσης, σε δύο τομείς αιχμής και ειδικότερα στα αντικείμενα της χρήσης των συστημάτων επιχειρησιακών πόρων και στα αντικείμενα των κατεργασιών υλικών - συγκολλήσεων για τις ανάγκες της βιομηχανίας, καθώς και η προώθηση της κουλτούρας της δια βίου κατάρτισης στις επιχειρήσεις αυτές, για την μετατροπή τους σε «οργανισμούς μάθησης», με βάση τα καθιερωμένα πλέον πρότυπα σε επίπεδο Ε.Ε. (ώστε να διασφαλίσουν την ενίσχυση και την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού τους).

Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η εξοικείωση των επιχειρήσεων με τις τεχνικές δια βίου μάθησης με έμφαση στο μοντέλο της εξ αποστάσεως κατάρτισης και ειδικότερα των εφαρμογών e-learning.
  • Η δημιουργία μηχανισμών ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση μηχανισμών δια βίου μάθησης, μέσα από την προώθηση μοντέλων τα οποία επιτρέπουν τη σύζευξη εργασιακού και μαθησιακού χρόνου.
  • Η ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών και των στελεχών διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων αλλά και των εργαζομένων σε θέματα συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ενίσχυση και επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων και μέσω αυτής της αύξησης της παραγωγικότητας και την δυνατότητα γρήγορης και επιτυχούς προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.
  • Η δικτύωση στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών πρωτοβουλιών για την διάδοση των επιτυχημένων μοντέλων δια βίου μάθησης και ειδικότερα της εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εφαρμογές e- learning).
  • Η εδραίωση της κουλτούρας πιστοποίησης μέσα από την πιστοποίηση εκπαιδευτικών πακέτων και την ανάπτυξη μηχανισμών και διαδικασιών αναγνώρισης της αποκτηθείσας γνώσης, για την χάραξη πολιτικών στον τομέα της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και τη σύνδεση με τους μηχανισμούς αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μίας «γέφυρας επικοινωνίας» μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε ό,τι αφορά την δια βίου μάθηση και τις νέες τεχνικές αναβάθμισης δεξιοτήτων και εργασιακής ενσωμάτωσης αλλά και την προώθηση της πιστοποίησης των εκπαιδευτικών πακέτων και μέσω αυτής της αναγνώρισης της γνώσης.

Την ομάδα στόχο του έργου αποτελούν:

  • Εργαζόμενοι με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων και δυσκολία προσαρμογής στις νέες εξελίξεις, οι οποίες προϋποθέτουν αναγνώριση της γνώσης και πιστοποίηση αυτής.
  • Μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων, τα οποία πρέπει να εξοικειωθούν με τη χρήση συστημάτων επιχειρησιακών πόρων, καθώς και της βιομηχανίας, στο αντικείμενο των μηχανουργικών κατεργασιών - συγκολλήσεων με βάση πιστοποιημένες μεθόδους.
  • Νεοεισερχόμενοι χωρίς επαγγελματική εξειδίκευση ή εμπειρία.
  • Εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας με ελλιπή προσόντα.

Άμεσα επωφελούμενοι από τις δράσεις του έργου για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των μηχανισμών και των προγραμμάτων δια βίου μάθησης από τις ΜΜΕ θα είναι οι εργαζόμενοι στους συγκεκριμένους κλάδους και στα αντικείμενα των συστημάτων επιχειρησιακών πόρων για τις επιχειρήσεις πληροφορικής και των μηχανουργικών εργασιών - συγκολλήσεων για τη βιομηχανία και τις κατασκευές.Άμεσα επίσης αναμένεται να ωφεληθούν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, καθώς και τα μέλη των συλλογικών φορέων

Έμμεσα και μεσοπρόθεσμα αναμένεται να ωφεληθούν οι ΜΜΕ τόσο των κλάδων της πληροφορικής όσο και της βιομηχανίας και των κατασκευών αντίστοιχα, οι οποίες μέσα από την ενσωμάτωση μηχανισμών και προγραμμάτων δια βίου μάθησης και πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων, θα δημιουργήσουν συνθήκες βελτίωσης στην απόδοση και στην παραγωγικότητά τους.

Μακροπρόθεσμα αναμένεται να ωφεληθούν όλοι οι εργαζόμενοι και οι ΜΜΕ επιχειρήσεις γενικότερα με την ανάπτυξη προγραμμάτων και εργαλείων που θα άρουν οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια αλλά και στερεότυπα σχετικά με την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση. Τέλος συνολικά η κοινωνία θα ωφεληθεί από την αξιοποίηση και διάδοση των νέων τεχνολογιών.

Το Έργο επικεντρώνεται στην υλοποίηση ενεργειών για τη στήριξη τόσο επιχειρήσεων όσο και εργαζομένων, προκειμένου να ενσωματωθεί η κουλτούρα της δια βίου κατάρτισης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, να διαδοθεί η κουλτούρα πιστοποίησης δεξιοτήτων και προσόντων και αναγνώρισης της γνώσης, και να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας με την προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Παράλληλα, προωθεί το διάλογο για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης και εφαρμογής τόσο νέων όσο και ευέλικτων σχημάτων δια βίου κατάρτισης στοχεύοντας στη σύζευξη εργασιακού και μαθησιακού χρόνου και περιλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης για την προώθηση της δια βίου κατάρτισης και άρσης της αντίληψης εργοδοτών και εργαζομένων η οποία συνδέει την κατάρτιση με την απομάκρυνση από την εργασία, γεγονός το οποίο συχνά ευθύνεται για την συχνά μη-θετική στάση των εμπλεκομένων από το χώρο των επιχειρήσεων με αυτή.

Καινοτομία: Η καινοτομία του προγράμματος προέρχεται κυρίως από την στόχευσή του στη δημιουργία ενός συνόλου μηχανισμών, οργάνωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, και εκπαίδευσης στους κλάδους και στις ομάδες στόχους που αφορά στην κατεύθυνση της δημιουργίας e-learning organizations με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών κατάρτισης (τηλεκπαίδευση) και κυρίως με την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών πακέτων και την αναγνώριση της γνώσης η οποία από αυτά θα προκύπτει. Η καινοτομία αυτή θα αφορά τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μέσα από την υλοποίησης της διακρατικής συνεργασίας).

Διακρατικότητα:> Το έργο θα αφιερώσει ένα σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων του στην από κοινού με συμπράξεις άλλων κρατών μελών αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την προσπάθεια μετασχηματισμού του περιβάλλοντος εργασίας, σε ένα περιβάλλον διαρκούς μάθησης, και την προσπάθεια, ο χώρος εργασίας, παράλληλα με την κυρίως παραγωγική του λειτουργία να ενσωματώσει διαδικασίες που συμβάλλουν στη συνεχή αναβάθμιση της θέσης και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και μέσω αυτής στην αύξηση της παραγωγικότητας. Στόχος της διακρατικής συνεργασίας (σε συνάφεια με τους στόχους του μέτρου) είναι η υιοθέτηση από τις ΜΜΕ επιχειρήσεις tailor made μηχανισμών κατάρτισης και η προσαρμογή στην κουλτούρα ποιότητας (η οποία αποτελεί το στόχο της νέας οικονομίας) μέσα από την εφαρμογή πιστοποιημένων εκπαιδευτικών πακέτων, αναγνώριση της γνώσης και σύνδεση με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Προβλέπονται δραστηριότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειριών και κοινής ανάπτυξης εργαλείων και μεθοδολογιών που θα εμπλέξουν σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό τους ίδιους τους συμμετέχοντες στο έργο (εργαζόμενους, εκπαιδευόμενους, ερευνητές, κλπ.) και θα ξεφύγουν από την απλή ανταλλαγή πληροφόρησης για ανεξάρτητα υλοποιούμενα έργα σε κάθε χώρα. Η διακρατική συνεργασία θα αναπτυχθεί κάτω από το γενικό θέμα του «Ενσωμάτωση Κουλτούρας Δια Βίου Μάθησης στις Επιχειρήσεις - Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών πακέτων και Αναγνώριση της Γνώσης» θα διαρθρωθεί στο πλαίσιο δύο ομάδων εργασίας που θα ασχοληθούν με αντίστοιχα επιμέρους θέματα δηλαδή της ενσωμάτωσης της κουλτούρας δια βίου μάθησης στις επιχειρήσεις και την πιστοποίηση εκπαιδευτικών πακέτων και την αναγνώριση της γνώσης.

Ελληνικά