Κεντρική Δομή Υποστήριξης των Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.).

Η ΚΕΕ συμμετέχει στον Οργανισμό Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ο.Ε.Τ.Α.) ο οποίος συγκροτήθηκε από φορείς των ελληνικών Επιμελητηρίων, συλλογικούς φορείς των επιχειρήσεων και πανεπιστημιακούς φορείς και χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του υπουργείου Ανάπτυξης με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες συντονισμού στα 13 Περιφερειακά Κέντρα και ειδικότερα, μέσα και «εργαλεία» κοινής χρήσης, την οργάνωση της μεταφορά τεχνογνωσίας από έμπειρους φορείς του εξωτερικού σε θέματα επιχειρηματικότητας, την οργάνωση της παρακολούθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες και την παροχή άμεσης τεχνικής υποστήριξης στα 13 Περιφερειακά ΚΕΤΑ. Ο Οργανισμός προβλέπεται να έχει στενή συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και το Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ.

Αναλυτικότερα στον Οργανισμό συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

 1. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)
 2. Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρία (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ.)
 3. Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών
 4. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών Υπολογιστών (Ε.ΠΙ.Σ.Ε.Υ.)
 5. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιώς & Νήσων (Κ.Τ.Ε. Πειραιώς & Νήσων)
 6. Temagon - Τεχνολογικές & Επιχειρηματικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.
 7. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
 8. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.)
 9. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
 10. Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.)

Το έργο ολοκληρώνεται ως τέλους 2007.


Κατά την διάρκεια του έτους 2006 η ΚΕΕ προχώρησε στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων.

5.1: Μεθοδολογία Μέτρησης και Ανάλυσης Ανταγωνιστικότητας

Στην ετήσια έκθεση του ΕΣΑΑ για το 2004, επισημαίνεται ότι οι δραστηριότητες των ΜΜΕ και των επαγγελματικών εκμεταλλεύσεων στους τομείς του τουρισμού, της βιοτεχνίας, των κατασκευών και της γεωργίας αναπτύσσονται σήμερα σ ένα συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, χωρίς την αναγκαία οργανωτική δομή και το μέγεθος που απαιτείται για να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά σε αυτό τον ανταγωνισμό. Ως αποτέλεσμα παρατηρούνται φαινόμενα ολοένα μεγαλύτερης αδυναμίας πολλών ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, με συνέπεια τη γρήγορη έξοδο πολλών επιχειρήσεων από την αγορά.

Από τα προαναφερόμενα συνεπάγεται ότι η επιχειρηματικότητα ως μέσο ανάπτυξης κυρίως των ΜΜΕ, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική και συνεπώς και την κοινωνική ανάπτυξη των μεμονωμένων κρατών μελών αλλά και του συνόλου της Ενωμένης Ευρώπης. Για την κατανόηση των στοιχείων που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα σε επίπεδο περιφερειών αλλά και στο σύνολο της χώρας, θα διαμορφωθεί μεθοδολογία αποτύπωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σκοπό την αποτύπωση κρίσιμων και ουσιαστικών στοιχείων που επηρεάζουν τη διατήρηση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ και ΠΜΕ στην ελληνική επικράτεια.

Σκοπός και Περιγραφή του έργου

Η συγκεκριμένη Δράση αποβλέπει στη δημιουργία μεθοδολογίας συστηματικής αποτύπωσης της επιχειρηματικότητας τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, βάσει των στοιχείων που θα αποτυπώνονται στις ετήσιες εκθέσεις επιχειρηματικότητας των ΚΕΤΑ. Επιπλέον, η ετήσια έκθεση για την επιχειρηματικότητα είναι απαραίτητο να αναφέρεται στις βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές για την επιχειρηματικότητα (Πράσινη Βίβλος για την Επιχειρηματικότητα, Σχέδιο Δράσης κλπ) και στα βήματα που πραγματοποιεί η χώρα μας για την υλοποίησή τους με την εφαρμογή μέτρων και την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών για την επιχειρηματικότητα.

Η παρούσα δράση θέτει το πλαίσιο υλοποίησης των ετήσιων εκθέσεων από τα ΚΕΤΑ και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της Δράσης 5.2 του Σχεδίου Δράσης της ΚΕΔΥ των ΚΕΤΑ, την εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων επιχειρηματικότητας.

Φάση Α: Προγραμματισμός και οργάνωση του έργου

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει ενέργειες σχεδιασμού και οργάνωσης του συνόλου του έργου που θα υλοποιηθεί, με σκοπό την ελαχιστοποίηση προβλημάτων κατά τη φάση Β'. Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν τα παρακάτω:

 1. Προσδιορισμός των στόχων του έργου σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων επιχειρηματικότητας και το επίπεδο της ανάλυσης τους.
 2. Καθορισμός πακέτων εργασίας αναφορικά με την υλοποίηση του έργου
 3. Διαμόρφωση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης εκάστου πακέτου εργασίας.
 4. Προσδιορισμός αναγκών ΕΣΑΑ για πληροφόρηση από την ΚΕΔΥ (Επιστολή ΕΣΑΑ προς ΚΕΔΥ).
 5. Καταγραφή και κωδικοποίηση μέσων και πηγών συλλογής στοιχείων επιχειρηματικής δραστηριότητας που αποτυπώνονται στις περιφερειακές εκθέσεις επιχειρηματικότητας των ΚΕΤΑ.
 6. Εντοπισμός κρίσιμων παραγόντων επιχειρηματικότητας βάσει ξένων μοντέλων επιχειρηματικότητας.
 7. Σύνθεση κρίσιμων παραγόντων επιχειρηματικότητας βάσει των αναγκών του ΕΣΑΑ και των κρίσιμων παραγόντων σε διεθνές επίπεδο.
 8. Ορισμός περιεχομένων της έκθεσης επιχειρηματικότητας των ΚΕΤΑ και της ΚΕΔΥ.

Φάση Β: Δημιουργία μεθοδολογίας εκπόνησης ετήσιας έκθεσης επιχειρηματικότητας

Η συγκεκριμένη φάση κρίνεται πολύ σημαντική στην υλοποίηση του συνολικού έργου, λόγω της σπουδαιότητας των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που θα έχουν επισημανθεί από τη προηγούμενη Φάση. Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν τα παρακάτω:

 • Ανάλυση του «μοντέλου» σε σχέση με το υλικό που συλλέχθηκε από τις εκθέσεις των ΚΕΤΑ.
 • Καταγραφή και αιτιολόγηση έλλειψης στοιχείων από τις εκθέσεις.
 • Διαμόρφωση προτάσεων για συστηματοποίηση συλλογής στοιχείων σε επίπεδο περιφέρειας με γνώμονα το σύνολο των κρίσιμων παραγόντων επιχειρηματικότητας που διαμορφώθηκε στην Α φάση και στη βάση καλών πρακτικών συλλογής στοιχείων από τα επιμέρους ΚΕΤΑ.
 • Διάκριση ποσοτικών και ποιοτικών παραγόντων.
 • Καταρχήν κωδικοποίηση των ποσοτικών στοιχείων σε δείκτες.
 • Κατηγοριοποίηση των δεδομένων σε σχέση με τους κρίσιμους παράγοντες επιχειρηματικότητας που έχουν αποτυπωθεί. Η κατηγοριοποίηση θα πραγματοποιηθεί με βάση - και θα αφορά κατ' ελάχιστον - τα παρακάτω:
  1. Δημογραφία επιχειρήσεων
  2. Πληθυσμός και προσόντα
  3. Στοιχεία αξιοποίησης υποστηρικτικών μέτρων και δράσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από τις επιχειρήσεις
  4. Στοιχεία από εξειδικευμένες μελέτες σε εντοπισμένους τομείς που εκπονεί η ΚΕΔΥ
  5. Στοιχεία από κάθε ΚΕΤΑ υλοποίησης ενεργειών ενημέρωσης και υποστήριξης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης τους.
  6. Αποτελέσματα εφαρμογής benchmarking σε επιχειρήσεις με τη βοήθεια των ΚΕΤΑ
  7. Προβλήματα της επιχειρηματικής κοινότητας στις περιφέρειες
  8. Στοιχεία αποβιομηχάνισης στην κάθε περιφέρεια
  9. Υποδομές στις περιφέρειες για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας
  10. Απόψεις και προτάσεις κοινωνικών εταίρων
 • Δημιουργία αυστηρού χρονοδιαγράμματος με καταληκτικές ημερομηνίες, στη βάση του ημερολογιακού έτους, για:
  1. τη συλλογή στοιχείων από τα στελέχη των ΚΕΤΑ
  2. την καταγραφή των προτάσεων των κοινωνικών εταίρων για την παρελθούσα χρήση
  3. την κωδικοποίησή τους με βάση τους κρίσιμους παράγοντες επιχειρηματικότητας
  4. την αιτιολόγηση αδυναμίας συλλογής μέρους των στοιχείων
  5. την εκπόνηση της έκθεσης
  6. την αποστολή στην ΚΕΔΥ
  7. την αποστολή των εκθέσεων από την ΚΕΔΥ στους υπεργολάβους
  8. την αποστολή draft έκθεσης από τους υπεργολάβους στην ΚΕΔΥ
  9. το σχολιασμό του draft από την ΚΕΔΥ
  10. την οριστική αποστολή της έκθεσης στην ΚΕΔΥ
 • Παρουσίαση στην ΚΕΔΥ της αρχικής μορφοποίησης της μεθοδολογίας για αποδοχή και τυχόν διορθώσεις.
 • Αποστολή στα ΚΕΤΑ για διατύπωση παρατηρήσεων.
 • Οριστικοποίηση σε συνεργασία με την ΚΕΔΥ της μεθοδολογίας.

Δράση 5.2: Εκθέσεις για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας

Όπως είναι ήδη γνωστό από στοιχεία φορέων (Εθνικών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχουν καταγράψει τον όγκο των επιχειρηματικών μονάδων, διαφαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τους που είναι περίπου το 98% του συνόλου, εντάσσεται στην κατηγορία των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Επομένως, είναι προφανές ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, βασίζεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, στην ποσοτική και ποιοτική διατήρηση αλλά και αύξηση αυτής της σημαντικής κατηγορίας επιχειρήσεων.

Για την κατανόηση των στοιχείων της επιχειρηματικότητας, σε επίπεδο περιφερειών και Ελληνικής επικράτειας, θα πραγματοποιηθούν 3 ετήσιες εκθέσεις και μία συνολική έκθεση, ώστε να δοθούν σημαντικά στοιχεία προς κάθε ενδιαφερόμενο οργανισμό ή φορέα που ασχολείται με τη διαμόρφωση πολιτικών που αναπτύσσουν την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.

Σκοπός και Περιγραφή του έργου

Η συγκεκριμένη Δράση αποβλέπει στην εκπόνηση τριών (3) ετήσιων εκθέσεων για τα αντίστοιχα έτη 2005-2006-2007 και μίας συνολικής έκθεσης, μέσω της ανάλυσης στοιχείων των ετήσιων εκθέσεων των ΚΕΤΑ που δραστηριοποιούνται στις 13 Διοικητικές Περιφέρειες. Οι ετήσιες εκθέσεις θα εκπονηθούν βάσει της μεθοδολογίας που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της Δράσης 5.1 του επιχειρηματικού σχεδίου της ΚΕΔΥ των ΚΕΤΑ και των ετήσιων περιφερειακών εκθέσεων των ΚΕΤΑ.

Η πραγματοποίηση των ετήσιων εκθέσεων, θα υλοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένες φάσεις, οι οποίες θα περιέχουν συγκεκριμένες ενέργειες. Αναλυτικότερα για την κάθε Φάση θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

Φάση Α: Σχεδιασμός και οργάνωση του έργου

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει ενέργειες σχεδιασμού και οργάνωσης του συνόλου του έργου που θα υλοποιηθεί, με σκοπό την ελαχιστοποίηση προβλημάτων κατά τις φάσεις Β' και Γ'. Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν τα παρακάτω:

 • Την καθοδήγηση των ενεργειών της ΚΕΔΥ και των ΚΕΤΑ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα τεθεί στη μεθοδολογία της δράσης 5.1.
 • Την αντιμετώπιση των εντοπισμένων πιθανών προβλημάτων ποσότητας και ποιότητας των στοιχείων των εκθέσεων των ΚΕΤΑ, ώστε να είναι ικανή η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για κάθε περιφέρεια.
 • Τον τρόπο επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων με σκοπό την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που θα σταλούν στο ΕΣΑΑ.

Φάση Β: Υλοποίηση έρευνας στοιχείων των εκθέσεων των ΚΕΤΑ

Η συγκεκριμένη φάση κρίνεται πολύ σημαντική στην υλοποίηση του συνολικού έργου, λόγω της σπουδαιότητας των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που θα συλλεχθούν από τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, τα χρονικά όρια είναι πολύ κρίσιμα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν το χρόνο παράδοσης της τελικής έκθεσης. Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν τα παρακάτω:

 • Συγκέντρωση των ετήσιων εκθέσεων των ΚΕΤΑ
 • Κατηγοριοποίηση των στοιχείων σε ποιοτικά και ποσοτικά, με βάση τους δείκτες/παράγοντες που δημιουργήθηκαν στην Δράση 5.1
 • Επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων
 • Στατιστική επεξεργασία και παρουσίαση των ποσοτικών στοιχείων
 • Ενημέρωση του ΟΕΤΑ για τα αρχικά αποτελέσματα και συμπεράσματα για τυχόν αλλαγές
 • Οριστικοποίηση τρόπου ανάλυσης και παρουσίασης των στοιχείων

Φάση Γ: Εκπόνηση ετήσιας έκθεσης στατιστικών μεγεθών

Στη φάση αυτή, η ομάδα υλοποίησης σχεδιάζει και εκπονεί την έκθεση, βάσει των στοιχείων και των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την προηγούμενη φάση. Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν τα ακόλουθα:

 • Τελική καταγραφή συμπερασμάτων
 • Εκπόνηση ετήσιας έκθεσης επιχειρηματικότητας με τα εξής περιεχόμενα κατ' ελάχιστον:
  1. Δημογραφία επιχειρήσεων
  2. Πληθυσμός και προσόντα
  3. Στοιχεία αξιοποίησης υποστηρικτικών μέτρων και δράσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από τις επιχειρήσεις
  4. Στοιχεία από εξειδικευμένες μελέτες σε εντοπισμένους τομείς που εκπονεί η ΚΕΔΥ
  5. Στοιχεία από κάθε ΚΕΤΑ υλοποίησης ενεργειών ενημέρωσης και υποστήριξης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης τους.
  6. Αποτελέσματα εφαρμογής benchmarking σε επιχειρήσεις με τη βοήθεια των ΚΕΤΑ
  7. Προβλήματα της επιχειρηματικής κοινότητας στις περιφέρειες
  8. Στοιχεία αποβιομηχάνισης στην κάθε περιφέρεια
  9. Υποδομές στις περιφέρειες για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας
  10. Απόψεις και προτάσεις κοινωνικών εταίρων
 • Αποστολή της έκθεσης σε ΟΕΤΑ
Ελληνικά