LactiMed

lactimed

Το σχέδιο LACTIMED στοχεύει να ενισχύσει την παραγωγή και διανομή τοπικών και καινοτόμων μεσογειακών γαλακτοκομικών προϊόντων μέσω της οργάνωσης του γαλακτοκομικού τομέα κάθε συμμετέχουσας Περιφέρειας (για την Ελλάδα η Θεσσαλία), της στήριξης των παραγωγών για την πραγματοποίηση των αναπτυξιακών τους σχεδίων και τέλος, της δημιουργίας νέων αγορών για τα προϊόντα τους. Το σχέδιο εφαρμόζεται στο πλαίσιο του προγράμματος IEVP CT MED. Χρηματοδοτείται, για το συνολικό ποσό των 4,35 εκατομμυρίων ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης. Από το Νοέμβριο 2012 έως το Μάιο του 2015, η ANIMA και οι 11 εταίροι θα πραγματοποιήσουν εκατό περίπου οργανωμένες παρεμβάσεις προς όφελος των εμπλεκόμενων φορέων στους γαλακτοκομικούς τομείς της Αλεξάνδρειας και της Beheira (Αίγυπτο), της Bekaa και της Baalbeck-Hermel (Λίβανο), της Bizerte και της Beja (Τυνησία), της Σικελίας (Ιταλία) και της Θεσσαλίας (Ελλάδα).

'Aξονες Παρέμβασης

Απογραφή του τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και υιοθέτηση (σχεδιασμός - εφαρμογή) τοπικών στρατηγικών για την προώθηση/αξιοποίηση των γαλακτοκομικών προϊόντων με τοπικά χαρακτηριστικά στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Ενσωμάτωση όλων των συμμετεχόντων στη συνολική παραγωγική διαδικασία (από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι την τελική κατανάλωση) οι οποίοι συμβάλλουν σε όλα τα στάδια δημιουργίας τοπικά προστιθέμενης αξίας, σε μια γαλακτοκομική συστάδα συνεργασίας (Cluster) για τη διευκόλυνση της μεταξύ τους δικτύωσης, της κοινής χρήσης πόρων και τεχνογνωσίας, καθώς και της ανάπτυξης νέων μορφών συλλογικής πρόσβασης στις αγορές.

Ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα της παραγωγής και της καινοτομίας, οι οποίες να βασίζονται στους τοπικούς πόρους και τις παραδοσιακές δεξιότητες, στηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες στην προώθηση και εφαρμογή των αναπτυξιακών τους σχεδίων.

Διεύρυνση της ζώνης προβολής και διανομής γαλακτοκομικών προϊόντων με μεσογειακά χαρακτηριστικά στις τοπικές και διεθνείς αγορές μέσω της κινητοποίησης των τοπικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, της διανομής, τους φορείς εστίασης και τουρισμού.

Ενεργοποίηση του Μεσογειακού Δικτύου των Γαλακτοκομικών συστάδων (Cluster), διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και συμβολή στις πολιτικές για την υποστήριξη του τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η κινητοποίηση τοπικών πόρων, όπως το κοινωνικό κεφάλαιο, η πολιτιστική ταυτότητα και τα δημιουργικά ταλέντα μπορούν να αποτελέσουν βάση ανάπτυξης και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας και ανάδυσης ενός τοπικά αγκιστρωμένου μοντέλου ανάπτυξης για τις περιφέρειες, συμβατού με την γενικότερη προσέγγιση της ευφυής εξειδικεύσεως (Smart Specialization), που προωθείται στο πλαίσιο των περιφερειακών πολιτικών της Ε.Ε.

Πιλοτικές Περιοχές Εφαρμογής του έργου

 • Περιφέρειες Αλεξάνδρειας και της Beheira (Αιγύπτου)
 • Περιφέρειες της Bizerte και της Beja (Τυνησία)
 • Περιφέρειες της Bekaa και της Baalbeck-Hermel (Λίβανος)
 • Περιφέρεια Σικελίας (Ιταλία)
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας (Ελλάδα)

Φορείς - Στόχοι

 • Μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις της αλυσίδας γάλακτος
 • Κτηνοτρόφοι, συλλέκτες και μεταποιητές γαλακτοκομικών προϊόντων, προμηθευτές
 • Οργανισμοί στήριξης
 • Αγροπόλοι, Επιμελητήρια, Επαγγελματικές Οργανώσεις, Περιφερειακές Διευθύνσεις Γεωργίας, Πανεπιστήμια, Κέντρα Έρευνας και Τεχνολογίας
 • Αγρο-βιομηχανίες
 • Φορείς μικρής, μεσαίας και μεγάλης διανομής
 • Επιχειρήσεις του τουρισμού και της εστίασης
 • Τοπικές και εθνικές αρχές

http://www.lactimed.eu/

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β και του διαγωνισμού καινοτόμων ιδεών στη Θεσσαλία έχei δημιουργηθεί στο site http://www.entre.gr/lactimed πληροφοριακό υλικό και τις αντίστοιχες φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συναντήσεις B2B

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διοργανώνουν στο πλαίσιο του προγράμματος LACTIMED επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B) μεταξύ επιχειρήσεων της αλυσίδας του γάλακτος και γαλακτομικών προϊόντων της Θεσσαλίας και επιχειρήσεων αγροτικής βιομηχανίας, παροχής υπηρεσιών κλπ. για την περαιτέρω διερεύνηση συνεργασιών. Στις συναντήσεις μπορούν να συμμετάσχουν τυροκομικές μονάδες, Αγροτικοί & Κτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί, Σημεία Πώλησης - Super Markets, Γυναικείοι Συνεταιρισμοί, Συμβουλευτικές εταιρείες κ.α.

Οι ανάγκες, όπως έχουν διαγνωστεί από την πλευρά των τυροκομικών και αγροκτηνοτροφικών επιχειρήσεων, συνοψίζονται στα εξής:

 • Διεύρυνση των συνεργασιών για προώθηση τυροκομικών προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Yποστήριξη σε θέματα παραγωγικής διαδικασίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων
 • Υποστήριξη σε θέματα marketing

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 24 Ιουνίου 2014 από 17.00 ως 21.00 στην πόλη της Λάρισας. Για την καλύτερη οργάνωση των επιχειρηματικών συναντήσεων παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέχρι τις 10 Ιουνίου 2014 στο:

https://docs.google.com/forms/d/1_IJgOk_KVD0qafLR2aUOM-fgbCZuHqhW7CBJtVhO3iA/viewform

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος: Γιώργος Ασωνίτης, Ράνια Θεοδοσοπούλου, Ακαδημίας 6, 10671 ΑΘΗΝΑ, τηλ 210 3387104

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Ηρώων Πολυτεχνείου 60, Τ.Κ. 41335, Λάρισα

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αλεξάνδρου Θεόδωρος, Τηλέφωνο/Φαξ: 2410-626943, mail: [email protected]

Ελληνικά