Μέτρο 3,1 της Κοινωνίας της Πλροφορίας. Έργο: «Προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων των επιμελητηρίων στα πλαίσια του Γ.Ε.ΜΗ. και δημιουργία μιας σύγχρονης υπηρεσίας μείωσης της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων από τα Επιμελητήρια»

Με το προτεινόμενο έργο, με τελικό δικαιούχο την ΚΕΕΕ στοχεύει:

 • Στην αναβάθμιση και προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) των 59 Επιμελητηρίων της χώρας στα πλαίσια λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. έτσι ώστε να μην απαιτηθεί ριζική αλλαγή των (ΠΣ) των Επιμελητηρίων που αφορούν την εσωτερική τους οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στα μέλη τους και να είναι δυνατή η υποστήριξη ενός τοπικού αντιγράφου που θα αφορά τα στοιχεία των Επιχειρήσεων Μελών του τοπικού Επιμελητηρίου (συγχρονισμένου με το Γ.Ε.ΜΗ.).
 • Στην αναβάθμιση των Υποδομών Τηλεσυνεργασίας και Τηλεκπαίδευσης των Επιμελητηρίων, με την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης Αίθουσας σε κάθε ένα Επιμελητήριο και σε 4 ακόμα φορείς (ΚΕΕΕ, Γραφείο Βρυξελλών, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ΚτΠ), με στόχογια τους μεν εργαζομένους στα Επιμελητήρια: την αυτοματοποίηση της επικοινωνίας τους σε θέματα καθημερινής λειτουργίας, την Ηλεκτρονική συνεργασία, και την εκπαίδευση από απόσταση, για τους Επιχειρηματίες: την συμμετοχή των κατά τόπους Επιχειρηματιών σε προγράμματα Τηλεκατάρτισης και Τηλεκπαίδευσης και ως διαθέσιμους χώρους τηλε-συνεργασίας.
 • Στην δημιουργία ενός σύγχρονου Επιμελητηριακού Δικτύου (VPN) μέσω ευρυζωνικών ζεύξεων και εφαρμογών τηλεσυνεργασίας - τηλεσυνεδριάσεων.
 • Στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης των Επιχειρήσεων μιας στάσης από τα Επιμελητήρια καλύπτοντας και τα τέσσερα επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
  • 1ο Επίπεδο: Υπηρεσίες πληροφόρησης (information)
  • 2ο Επίπεδο: Υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης (interaction), μεταξύ Επιχειρήσεων - ΚΕΕΕ/Επιμελητηρίων - Δημόσιας Διοίκησης.
  • 3ο Επίπεδο: Υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας (two way interaction) για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων από τις επιχειρήσεις προς τη Δημόσια Διοίκηση.
  • 4ο Επίπεδο: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διοικητικής διεκπεραίωσης και συναλλαγών (transaction) των επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπογραφών και ηλεκτρονικών πληρωμών, όπου απαιτείται
 • Στην υλοποίηση ενός σχεδίου δημοσιοποίησης και προβολής των στόχων και υπηρεσιών του προτεινόμενου έργου, για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και συμμετοχή των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση του έργου.
Ελληνικά