ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: INTERREG III – ARCHIMED

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:Women in Business support growth and competitiveness (WBC)

Εταίροι:

 • ΕΕΔΕΓΕ (Leader)
 • ΚΕΘΙ
 • ΕΒΕΠ
 • ΕΡΤ
 • Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • ΚΕΕΕ
 • Retecamere (Ιταλία)
 • Δήμος Λευκάρων (Κύπρος)

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.260.000 €

Διάρκεια: Από 06/06 έως 12/07

Προϋπολογισμός ΚΕΕΕ: 189.000€ (προϋπολογισμός του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που αποχώρησε).

Σύντομη περιγραφή

Το σχέδιο έχει τρεις βασικούς στόχους.

 • Ο εντοπισμός και η συλλογή καλών πρακτικών που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της επιτυχέστερης συμμετοχής γυναικών στην οικονομία
 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γυναίκες σε σχέση με επιχειρηματικά, νομικά, κοινωνικά και ψυχολογικά θέματα
 • Η μεταφορά τεχνογνωσίας στις συμμετέχουσες περιοχές στο σχέδιο

Το έργο απαρτίζεται από τέσσερις βασικές δραστηριότητες ως ακολούθως:

 • Δημιουργία μελέτης χαρτογράφησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις γυναίκες στην Ελλάδα και Ιταλία. Ο στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός των κύριων παραγόντων που αποτρέπουν τις γυναίκες από το να διαδραματίζουν ένα βασικό ρόλο στην οικονομία. Επίσης, θα δημιουργηθεί οδηγός καλών πρακτικών για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία.
 • Δημιουργία και πιλοτική λειτουργία υποστηρικτικής δομής για γυναίκες, η οποία θα δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων, διαδικτυακών φόρουμ και της εκπαίδευσης μέσω e-learning σε επιχειρηματικά ζητήματα.
 • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων του σχεδίου
 • Διάχυση πληροφόρησης μέσω έκδοσης ενημερωτικού υλικού, διοργάνωσης εκδηλώσεων και ανάπτυξης οπτικοακουστικού υλικού.
Ελληνικά