Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5011435, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020».