english-flag
Search

Ανείσπρακτες οφειλές, τραπεζικές πρακτικές και φόροι «σβήνουν» τις επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών

solar_06042017

Την παρέμβαση των συναρμόδιων υπουργείων προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να μπουν λουκέτα σε ηλεκτροπαραγωγικές επιχειρήσεις από φωτοβολταϊκά, που θα έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια και, βεβαίως, συνολικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα ζητεί ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Κατόπιν ενημέρωσης της ΚΕΕ από τις χιλιάδες επιχειρήσεις-μέλη των Επιμελητηρίων ανά τη χώρα, προκύπτει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών προέρχονται από τον λανθασμένο ενεργειακό στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας, από τα τεράστια χρέη του ΛΑΓΗΕ που ανέρχονται σε 800 εκατ. ευρώ, από τις πρακτικές των τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και από τις φορολογικές υποχρεώσεις που επιβάλει το Δημόσιο για ανείσπρακτα ποσά.
Στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δραστηριοποιούνται αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών παραγωγών και φυσικά πρόσωπα (φ/β στεγών), μεγέθους 2,6GW.P. Όσον αφορά το διασυνδεδεμένο σύστημα η εγκατεστημένη ισχύς των φ/β σταθμών και των φ/β του προγράμματος των στεγών, ανέρχονται στα 2,45GW.P, ήτοι το 15,64% του συνόλου της εγκατεστημένης ισχύος. Η συμβολή των επιχειρήσεων αυτών στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει επιβεβαιωθεί από τον Διαχειριστή του Συστήματος (Α.Δ.Μ.Η.Ε.), στην δημοσιευμένη Έκθεση Λειτουργίας και Απόδοσης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 2015. Στην οποία ,πλέον των υπολοίπων, αναφέρεται ότι,
– Η ταυτοχρονισμένη μέγιστη παραγωγή των φ/β συναντάται στις ίδιες ώρες (μεσημεριανές) και στην ίδια εποχή (καλοκαιρινοί μήνες) με την μέγιστη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια (μεσημεριανές αιχμές).
– Η μείωση της ανάγκης για παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τις συμβατικές μονάδες μέσω της υψηλής τάσης, με συνέπεια την μείωση των απωλειών
ηλεκτρικής ενέργειας.
– Η ιδιαίτερη προσφορά στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, οι οποίοι είναι ιδιαίτερης σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.
Περεταίρω μπορεί να αναφερθεί ότι η λειτουργία των φ/β μονάδων στο σύστημα, λόγω της απεξάρτησης τους από ορυκτά-εισαγόμενα καύσιμα, τις καθιστά αναγκαίες για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και ανεπηρέαστες από τις απρόβλεπτες διακυμάνσεις των τιμών των εισαγόμενων καυσίμων.
Με τον ν.4414/2016 αναγνωρίστηκε κατόπιν αρκετών ετών, το «καθαρό» οικονομικό όφελος που προκύπτει, από την λειτουργία των φ/β και γενικότερα των ΑΠΕ, στην απομείωση του χονδρεμπορικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ΑΠΕ αποδεδειγμένα πλέον, έχουν ιδιαίτερη συμβολή στην οριοθέτηση του χονδρεμπορικού κόστους ενέργειας, με συνέπεια την ενίσχυση της προσπάθειας για την μείωση του. Η επιβάρυνση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση την μεθοδολογία της ΡΑΕ, είναι πολύ μικρή στον παραγωγικό ιστό της χώρας σε σχέση με το όφελος που προκύπτει από την μείωση του χονδρεμπορικού κόστους ενέργειας. Το εν λόγω κόστος είναι το βασικό μέγεθος για την τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι επιχειρήσεις του κλάδου τα τελευταία χρόνια έχουν δεχθεί και δέχονται συνεχόμενα πλήγματα, τα οποία τις καθιστούν σε δυσχερή θέση, ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνεχόμενες επιβαρύνσεις, οι οποίες επιβάλλονται λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας.
Τα τρία βασικά σημεία τα οποία έχουν βαρύτατη σημασία και ουσιαστικά είναι οι βασικότεροι λόγοι της οικονομικής εξόντωσής τους είναι τα εξής:
1) Η ανεισπραξιμότητα και η κατάσταση της ΔΕΗ, είναι ο κυριότερος λόγος της δυσμενής κατάστασης των επιχειρήσεων
Ο ΛΑΓΗΕ έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παραγωγούς ΑΠΕ, άνω των 800 εκατ. ευρώ, ήτοι το 42% των ετήσιων πληρωμών του για τις ΑΠΕ. Τα εν λόγω ληξιπρόθεσμα ποσά αφορούν κατά κύριο λόγο τη ΔΕΗ, η οποία κατείχε για το 2016 περίπου το 90% της προμήθειας στην Επικράτεια. Βέβαια όπως γίνεται αντιληπτό, τα 2,6 δισ. ευρώ αναφέρονται στο σύνολο των λογαριασμών και όχι στο μέρος του λογαριασμού που αφορά την ηλεκτρική ενέργεια (440 εκατ. ευρώ Δημοτικά Τέλη και περίπου 60 εκατ. ευρώ τέλος ΕΡΤ). Στην πράξη, οι ανείσπρακτοι λογαριασμοί, στους οποίους αναφέρεται ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκης, ύψους 2,6 δισ. ευρώ, τα 2,1 δισ. ευρώ αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια.
Σε αυτούς τους λογαριασμούς εμπεριέχεται το ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο ισοδυναμεί με το 50% των συνολικών εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. Το αποτέλεσμα είναι οι παραγωγοί ΑΠΕ να έχουν φορτωθεί, ασύμμετρα ως προς την θέση τους στην αγορά (συνολική παραγωγή τους 18,5%), το 38,1% του ρίσκου της ΔΕΗ στην προμήθεια της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

2) Οι πρακτικές των τραπεζικών ιδρυμάτων έναντι των παραγωγών από φ/β.
Πάνω από 92% των φ/β εγκαταστάσεων έχει υλοποιηθεί με τραπεζικό δανεισμό ο οποίος, κατά κύριο λόγο, ανέρχεται στο 75% του συνολικού κόστους εγκατάστασης. Για την εξασφάλιση των τραπεζικών ιδρυμάτων, πλέον των εγγυητών, οι φ/β παραγωγοί ενεχυρίασαν τον εξοπλισμό του πάρκου, την σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας πολλαπλάσιας αξίας από το σύνολο του δανεισμού τους και σε αρκετές περιπτώσεις προσημειώθηκε και ακίνητη περιουσία. Παράλληλα, τα τραπεζικά ιδρύματα απαίτησαν τη δέσμευση από τις πληρωμές του ΛΑΓΗΕ, για μελλοντικές απαιτήσεις τους, ποσά τα οποία θα αντιστοιχούν σε 2 επόμενες δόσεις των δανείων (2μηνιαίες ή 2 τριμηνιαίες δόσεις αναλόγως με τη δανειακή σύμβαση). Είναι πασιφανές ότι οι ήδη υπάρχουσες εξασφαλίσεις είναι πολλαπλάσιες των δανειακών υποχρεώσεων των παραγωγών από φ/β, ενώ οι οφειλές τους έχουν απομειωθεί λόγω των πληρωμών τους από την έναρξη λειτουργίας τους. Παραδόξως τα τραπεζικά ιδρύματα και σε πλήρη αντίθεση με την κατάσταση των δανείων στα φ/β, ζητούν επιπλέον εξασφαλίσεις και ειδικότερα απαιτούν από τους δανειολήπτες να υπογράψουν ότι θα καταβάλλουν οι ίδιοι τα χρήματα για να καλυφθούν τα ποσά της εξασφάλισης για τις μελλοντικές απαιτήσεις τους. Οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν σε τι άλλο αποσκοπεί αυτή η επιθετική πρακτική των τραπεζικών ιδρυμάτων αν όχι στον στραγγαλισμό των επιχειρήσεων αυτών. Οι εταιρείες του κλάδου βρίσκονται ήδη 6 μήνες πίσω στις πληρωμές τους από τον ΛΑΓΗΕ, καταβάλλουν στο παρόν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους εισφορές και οι τράπεζες παρακρατούν 2 δόσεις για μελλοντικές απαιτήσεις τους. Οι παραγωγοί από φ/β προσθέτοντας όλες τις παραπάνω επιβαρύνσεις, έχουν απωλέσει τζίρο ενός έτους και τα τραπεζικά ιδρύματα απαιτούν και άλλα χρήματα. Εάν αυτήν την πρακτική την προσθέσουμε στις ήδη καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζικών ιδρυμάτων που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις, είναι σαφές ότι τα τραπεζικά ιδρύματα δεν πράττουν με βάση την αρχή της τραπεζικής πίστης αλλά με τοκογλυφικές πρακτικές.

3) Φορολογικές υποχρεώσεις για ανείσπρακτα ποσά από τον στενό δημόσιο τομέα.
Εφόσον υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εντός του διμήνου Απριλίου – Μαΐου, οι παραγωγοί θα κληθούν να καταβάλλουν τον επιβαλλόμενο φόρο και προκαταβολή 100% για το επόμενο έτος για έσοδα τα οποία δεν έχουν εισπράξει. Είναι γνωστό ότι παρά το ιδιότυπο καθεστώς του ΛΑΓΗΕ (Ν.Π.Ι.Δ. εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης), ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και η λογιστική του κατάσταση υπολογίζονται στα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας μας. Γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι οι οφειλές του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ προς τους παραγωγούς είναι οφειλές τις Κεντρικής Κυβέρνησης προς ιδιώτες. Συνεπώς, είναι πέρα κάθε λογικής στην κατάσταση την οποία βρίσκονται οι εταιρείες αυτές, έχοντας επωμιστεί 800 και πλέον εκατ. ευρώ οφειλές της ΔΕΗ (51%Δημόσιο), έχοντας την υποχρέωση να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι (Δημόσιο), στο παρόν για να εξοφληθούν τα τιμολόγια του Αυγούστου του 2016 και την ασφυκτική πίεση που δέχονται από τα τραπεζικά ιδρύματα, να κληθούν να καταβάλουν και φόρους για χρήματα τα οποία δεν έχουν εισπράξει από το ίδιο το Δημόσιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο