english-flag
Search

Επιμελητήριο Ηλείας: Το ρεύμα θα είναι ακριβό και στο μέλλον – Προτάσεις για στήριξη των επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Ηλείας θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα ζητήματα της Ηλειακής επιχειρηματικότητας – Οι λύσεις που προτείνει.

Η απότομη ανάκαμψη της ζήτησης μετά την πανδημία, η ένταση στις σχέσεις Ε.Ε. – Ρωσίας καθώς και στρεβλώσεις και ρυθμιστικές ατέλειες στη λειτουργία της αγοράς,
έχουν εκτοξεύσει το ενεργειακό κόστος, δημιουργώντας ένα σκηνικό αβεβαιότητας και ανασφάλειας στην βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που εμφανίζουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και είναι περισσότερο
εκτεθειμένες στις δραματικές αυξήσεις των τιμών του ρεύματος και του φυσικού αερίου, καθότι όχι μόνο ανεβαίνει το κόστος παραγωγής, αλλά επηρεάζεται η
ανταγωνιστικότητά των προϊόντων τους στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

Από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, επηρεάζονται ωστόσο άμεσα και οι εγχώρια δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις, καθότι αντιμετωπίζουν τεράστια αύξηση των λειτουργικών
τους εξόδων, μείωση της ρευστότητάς τους, οι δε παραγωγικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από εισαγόμενα προϊόντα χαμηλού κόστους
καθώς και την δραματικά μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Με γνώμονα την στήριξη των επιχειρήσεων σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία, το
Επιμελητήριο Ηλείας προτείνει:

 • Συνέχιση της επιδότησης στο ρεύμα και το φυσικό αέριο και τους επόμενους
  μήνες, μέχρι τουλάχιστον να παρατηρηθεί τάση μείωσης του ενεργειακού
  κόστους.
 •  Περαιτέρω αύξηση της επιδότησης στις επιχειρήσεις με υψηλό ενεργειακό
  κόστος.
 •  Δυνατότητα επιλογής σταθερού τιμολογίου για 2 – 5 έτη από τους καταναλωτές Μέσης Τάσης (μακροπρόθεσμες συμβάσεις – hedging), και δυνατότητα
  διαπραγμάτευσης των καταναλωτών Μ.Τ. με παραγωγούς ηλ/κής ενέργειας/παραγωγούς ΑΠΕ για απευθείας αγορά πακέτων ενέργειας με συμφέροντες
  όρους.
 •  Επιστροφή του ΕΦΚ στην Ηλεκτρική Ενέργεια και στο Φυσικό Αέριο για τις
  επιχειρήσεις με αμιγώς εξαγωγικό προφίλ, επί τη βάση της αξίας των εξαγωγών
  τους.
 • Απελευθέρωση ηλεκτρικού «χώρου» για τη σύνδεση περισσότερων έργων ΑΠΕ και δραστική μείωση του χρόνου αδειοδότησης νέων επενδύσεων
 • Άμεση μέριμνα για ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στις Περιφέρειες της χώρας μας, ώστε να προσδιοριστούν
  οργανωμένα οι χώροι των υποδομών των ΑΠΕ και να καθοριστεί με ακρίβεια το πεδίο χρήσης για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τις λοιπές επιχειρηματικές
  δραστηριότητες.
 •  Ενεργή προώθηση του συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο Net-Metering), που δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα
  να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, την οποία είτε θα την καταναλώνει απευθείας είτε θα την αποθηκεύει εικονικά στο δίκτυο για χρήση σε μεταγενέστερο χρόνο,
  καθώς και άμεση ενεργοποίηση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual Net metering) για επιχειρήσεις, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συμψηφίσουν την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις τους, χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός η εγκατάσταση παραγωγής να είναι στον ίδιο (ή όμορο) χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και να συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή.
 • Όπου δεν υπάρχει δυνατότητας ένταξης λόγω ανεπάρκειας του δικτύου να γίνεται άμεση ενίσχυσή του.
 • Καλύτερος και αποτελεσματικότερος έλεγχος εκ μέρους της ΡΑΕ για την εφαρμογή της επιδότησης από τις εταιρείες ρεύματος, καθότι παρατηρούνται μεγάλες διαφορές από προμηθευτή σε προμηθευτή.
 • Τυποποίηση των Πρότυπων Εντύπων «Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ» και υποδείγματος «Λογαριασμού Κατανάλωσης ΧΤ» προκειμένου το καταναλωτικό κοινό να ενημερώνεται με πληρότητα, διαφάνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία, τόσο πριν τη σύναψη σύμβασης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, όπως, επίσης, να κατανοεί με σαφήνεια τον τρόπο διαμόρφωσης του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αύξηση ως προς τις ρήτρες αναπροσαρμογής, όπου εμφανίζονται μεγάλες διαφορές από πάροχο σε πάροχο.
 • Αυστηρότεροι έλεγχοι για νόθευση του ανταγωνισμού και αισχροκέρδεια.

Το Επιμελητήριο Ηλείας θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα ζητήματα της Ηλειακής επιχειρηματικότητας, διεκδικώντας πειστικές λύσεις και λειτουργώντας ως διαμορφωτής
και όχι ως απλός παρατηρητής των εξελίξεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο