english-flag
Search

Επιμελητήριο Μαγνησίας: Με επιτυχία διοργανώθηκε ο 2ο Τεχνικό Εργαστήριο στο πλαίσιο του προγράμματος MSP-MED

Με επιτυχία διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 15 Μαΐου το 2ο Τεχνικό Εργαστήριο στο πλαίσιο του προγράμματος MSP-MED: Towards the operational implementation of MSP in our common Mediterranean Sea και το Επιμελητήριο Μαγνησίας εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ και μέλος του ΔΣ ΕΟΑΕΝ κος Αθανάσιος Ζλατούδης.

Στόχος του προγράμματος MSP-MED είναι η διευκόλυνση της διαδικασίας του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στη Μεσόγειο Θάλασσα με στόχο την κατάρτιση συνεκτικών και συντονισμένων Σχεδίων στις θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου και μεταξύ των κρατών μελών σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ.

Στο έργο συμμετέχουν φορείς της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας και από την Ελλάδα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Στην παρουσίασή του κος Ζλατούδης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:

«Σε συνέχεια της ψήφισης του Νόμου σχετικά με την «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική», Ο ΘΧΣ δύναται να αποτελέσει, ως συνέχεια του ΧΣ στην ξηρά, το ολιστικής αντίληψης, βασισμένο στην λειτουργία των οικοσυστημάτων, εργαλείο- πλαίσιο πολιτικής για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την περαιτέρω ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και της διακυβέρνησης των ωκεανών, για την ορθολογικότερη οργάνωση χρήσεων και των μεταξύ τους σχέσεων, στο παράκτιο, θαλάσσιο, υποθαλάσσιο και νησιωτικό χώρο, ώστε να επέλθει η προσδοκώμενη ισορροπία μεταξύ αναπτυξιακών πιέσεων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Προκειμένου ο ΘΧΣ να καταστεί λειτουργικός μετά την ψήφισή του, απαραίτητο προαπαιτούμενο αποτελεί η αποτύπωση και η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών ως τελικών χρηστών, των εχόντων την νομιμότητα αποκλειστικής χρήσης και διαχείρισης, καθώς και δικαίωμα επί της διαχείρισης των εν λόγω περιοχών του θαλάσσιου χώρου, κατά την διαδικασία κατάρτισής του.

Ως προς το πρώτο σκέλος ο ΘΧΣ θα πρέπει να ενσωματώνει την κατανομή χρήσεων στις διαστάσεις του θαλασσίου χώρου, σύμφωνα με αρ. 8 του Ν. 4546, και να συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξή τους, ήτοι:

Διαστάσεις

Χρήσεις                                                  Επιφάνεια –   Στήλη  –    Βυθός  –   Υπέδαφος      –  Χρόνος
Αλιεία                                                                Χ      –        Χ           –      Ο                 –                         Χ
Υδατοκαλλιέργειες                                         Χ       –        Χ          –      Ο
Εξόρυξη                                                            Χ         –       Χ         –        Χ                  –                       Χ

Παραγωγή ενέργειας                                   Χ         –          Χ
Μεταφορές                                                    Χ          –           Ο            –                       –                       Χ
Καλώδια/Αγωγοί                                            –         –                 –           Χ                   –                           –
Λιμενικές Εγκαταστάσεις                       X                       O        –      O

Στρατιωτικές ασκήσεις                          Χ                –        Ο  –          Ο                         –                        Χ
Προστατευόμενες περιοχές                  Χ               –        Χ   –          Χ                         –

Τουρισμός                                                 Χ               -Ο                 -Ο                                –                      Χ
Ενάλια μνημεία                                           –                –                  Χ                              –  Χ

Χ: άμεση συσχέτιση, Ο: έμμεση συσχέτιση

Ως εκ τούτου, ο ΘΧΣ καλείται να αποτελέσει δυναμικό και πολυεπίπεδο στρατηγικό αναπτυξιακό εργαλείο ολιστικής αντίληψης. Δυναμικό διότι κάθε μέρα οι συνθήκες που το επηρεάζουν διαφοροποιούνται και Πολυεπίπεδο, διότι θα πρέπει μεταφράζεται σε όρους σχέσεων Κράτους και εταιρικής διακυβέρνησης ταυτόχρονα σε τουλάχιστον τέσσερα επίπεδα.

1. Κράτους και άμεσα επηρεαζόμενων από την εφαρμογή της όποιας πολιτικής, εκπροσώπων της σε επίπεδο Χώρας ενδιαφερομένων μερών της τετραπλής έλικας. Σχέσεις μεταξύ φορέων Κεντρικής Κρατικής Δομής, Κυβέρνησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, θεσμικών εταίρων όπως Επιμελητήρια, Κοινωνία των Πολιτών

2. Κράτους και εταιρικής διακυβέρνησης σε επίπεδο Κράτους Μέλους εντός ΕΕ.

Εφαρμογή Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα συνδιαχείρισης θαλάσσιων λεκανών όπως την Μακροπεριοχή Αδριατικής-Ιονίου με μακροπρόθεσμο στόχο την δημιουργία Μακροπεριφέρειας Μαύρης Θάλασσας-Αιγαίου Πελάγους-Ανατολικής, Μεσογείου. Εφαρμογή της Πολιτικής Οικονομικής, Κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

3. Κράτους και διακρατικής συνεργασίας με Τρίτες Χώρες εκτός ΕΕ.

Τόσο σε επίπεδο σχέσεων Ελληνικής Δημοκρατίας και Τρίτης Χώρας, όσο και σε επίπεδο ΕΕ και Τρίτων Χωρών λόγω της ταύτισης των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών συνόρων.

4. Κράτους και υποχρεώσεων που απορρέουν από συμμετοχή του σε διεθνής οργανισμούς σχετικά με την απρόσκοπτη λειτουργία της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας όπως την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS III).

Η πολυδιάσταση των χαρακτηριστικών του θαλασσίου χώρου επιβάλει αφενός την ολιστική αντίληψη σύμφωνα με την λειτουργία ενός ενιαίου οικοσυστήματος αφετέρου υιοθετώντας την τοποθέτηση του Jean Omer Marie Gabriel Monnet, ότι «Τίποτε δεν είναι δυνατόν χωρίς ανθρώπους, τίποτα δεν διαρκεί χωρίς θεσμούς.», για τον σχηματισμό και αποτελεσματική εφαρμογή του ΘΧΣ στη Χώρα μας απαιτείται η ενεργή και διεπιστημονική συμμετοχή των ομάδων των ενδιαφερομένων μερών όλων των επιπέδων που προαναφέρθηκαν».

Μετάβαση στο περιεχόμενο