english-flag
Search

Δ.Τ. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΔΕΠΑΝ

δεπαν

Τα Επιμελητήρια και η Τοπική Αυτοδιοίκηση ενώνουν τις δυνάμεις τους για τον συντονισμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που θα συμβάλουν στην προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη χθες Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, η Επιμελητηριακή Κοινότητα, με τη συνεργασία της αυτή, αποσκοπεί να δώσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες και οι κατά τόπους επιχειρήσεις και κυρίως να προωθήσει εξειδικευμένες προτάσεις για δράσεις που θα ενισχύσουν την απασχόληση και θα μειώσουν την ανεργία.

Επιχειρηματίες και τοπικοί φορείς από κοινού μπορούν να χαράξουν μια νέα πορεία ανάπτυξης και προοπτικής.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει:

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Ta Μέρη:

[1] Η ΔΕΠΑΝ, “Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη”, Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, οδός Αλωπεκής αριθμός 47, με ΑΦΜ 997167253, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «ΜΕΡΟΣ Α»,

και

[2] Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμός 6, με ΑΦΜ 090165823, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας ως «ΜΕΡΟΣ Β»

 • Αντικείμενο:

Τα ΜΕΡΗ αποφασίζουν να προβούν στην μεταξύ τους συνεργασία και θέτουν δια του παρόντος τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες θα στηριχτεί η συνεργασία τους αυτή, ως εξής:

2.1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας

Το Σχέδιο Δράσης Προώθησης στην Απασχόληση θα έχει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα με πενταετή διάρκεια, προσδιορίζοντας και παγιώνοντας με αυτό τον τρόπο τους στόχους των κατά τόπους Δήμων και Επιμελητηρίου.

Κύριο στόχο έχει να οδηγήσει σε τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης που θα στοχεύουν στην δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν την αύξηση της απασχολησιμότητας, την κοινωνική ένταξη, την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους και την ενσωμάτωση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας.

Επιπρόσθετα οι επιμέρους ενέργειες στοχεύουν στην αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού της περιοχής με ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά μειονεκτήματα, καθώς και τομέων με ιδιαίτερα προβλήματα απασχόλησης.

Ως συμπληρωματική αλλά και ανεξάρτητη δράση είναι και η Δικτύωση μέσω της οποίας μπορούν οι συνεργαζόμενοι φορείς να προωθήσουν αποτελεσματικότερα είτε τα προϊόντα / υπηρεσίες που παράγουν είτε και τις θέσεις τους και τα αιτήματά τους και μπορεί να αναφέρεται τόσο στην συνεργασία καθεαυτή των ατόμων ή των ομάδων όσο και στην ηλεκτρονική διασύνδεση.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύνολο προβλέψεων και ενεργειών προσανατολισμένων στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε προσδιορισμένο χρονικό διάστημα και όχι απλά για μια συμβατική αναπτυξιακή – οικονομοτεχνική μελέτη.

 • Δημιουργία Δημοτικού Γραφείου Προώθησης Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας

Το «Γραφείο Προώθησης Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας» θα είναι αρμόδιο για την βέλτιστη ενημέρωση των ανέργων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες επιμόρφωσης/κατάρτισης που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων των ανέργων, για την ενημέρωση των τοπικών επιχειρήσεων για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που υπάρχουν καθώς και για το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στον Δήμο.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το «Γραφείο Προώθησης Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας» θα αφορούν όλους τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους φορείς και ωφελούμενους σε τέσσερα επίπεδα, Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Φορείς και Ευρύ κοινό.

Στόχος είναι η Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των Επιμελητηρίων, των Δήμων, του Υπουργείου Απασχόλησης, του ΟΑΕΔ, των επιχειρήσεων και των πολιτών ώστε να επιτευχτεί η Σύνδεση με κάθε πολιτική απασχόλησης που έχει αναληφθεί τοπικά.

 • Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Προώθηση της Απασχόλησης & της Επιχειρηματικότητας

Πρόκειται για μια εφαρμογή η οποία παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε πολίτες της περιοχής.

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις, βασικός άξονας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσα από: τη δημιουργία θεματικών ενοτήτων προβολής και προώθησης επιλεγμένων προϊόντων, ενημερωμένου ημερολογίου σημαντικών κλαδικών γεγονότων (π.χ. συνέδρια, εκθέσεις), οργανωμένης παρουσίασης βέλτιστων διεθνών πρακτικών ανά τομέα δραστηριότητας, υποστήριξη σε νομικά/διαδικαστικά θέματα κ.α.

Σε σχέση με τους πολίτες, η έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας. Έτσι, προβλέπεται η δυνατότητα εισαγωγής αγγελιών και βιογραφικών σημειωμάτων με δυνατότητες «έξυπνου ταιριάσματος», η ενημέρωση για προγράμματα και σεμινάρια κατάρτισης (επιχορηγούμενα ή μη), η δημοσίευση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας ανά τομέα δραστηριότητας κ.α.

Γενικότερα, στόχος του προτεινόμενου συστήματος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσελκύσει επενδύσεις που θα ενισχύσουν σε σημαντικό βαθμό την τοπική οικονομία. Το Συστημα θα διευκολύνει την επιχειρηματική δικτύωση μέσω εξειδικευμένων ηλεκτρονικών σημείων αναφοράς και σε συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή να συνοδευεται και από αντιστοιχη πλατφόρμα e-learning ώστε να παρεχεται η δυνατότητα στους χρήσες να συμμετεχουν σε προγράμματα επιμορφωσης απομακρυσμένα.

 • Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Ενημέρωσης και Παροχής Υπηρεσιών για την Προώθηση Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας

Η θεματολογία της προτεινόμενης Πύλης θα παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης για θέματα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας και θα έχει σαν στόχο να εξυπηρετεί τους ανέργους ή εργαζόμενους, αλλά και τους υποψήφιους εργοδότες.

Η σχεδιαζόμενη υπηρεσία αποτελεί μια ηλεκτρονική εφαρμογή σύζευξης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, πλήρως παραμετροποιημένη με στόχο την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση της διαδικασίας προώθησης στην απασχόληση των ανέργων.

Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος και το Επιμελητήριο θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται άμεσα και αυτοματοποιημένα την διαδικασία αναζήτησης εργασίας από άτομα σε καθεστώς ανεργίας, βάσει των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, αλλά και την αναζήτηση του κατάλληλου προσωπικού για εργοδότες, βάσει ενός πλέγματος γνώσεων, δεξιοτήτων, δυνατοτήτων και επιθυμητών προσόντων από την πλευρά των τελευταίων.

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται μέσω μιας αυτόματης διαδικασίας διαδραστικής υφής, υποστηριζόμενη παράλληλα με υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (sms) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail).

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της προτεινόμενης υπηρεσίας περιλαμβάνονται:

 • Βελτίωση της πληροφόρησης για την εύρεση εργασίας
 • Σημαντική βελτίωση της απεικόνισης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην περιοχή του Δήμου, και όχι μόνο
 • Άμεση πρόσβαση εταιρειών σε μεγάλο αριθμό βιογραφικών
 • Άμεση πρόσβαση υποψήφιων εργαζομένων σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων
 • Εξοικονόμηση χρόνου για επιχειρηματίες και εργαζομένους
 • Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων

Στοχεύοντας στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη του νομού αλλά και στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, προτείνουμε τη δημιουργία και λειτουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια της οποίας θα φιλοξενηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών.

Οι επιχειρήσεις που θα φιλοξενηθούν θα μπορούν να επωφεληθούν δυνητικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Φιλοξενία των επιχειρηματικών ομάδων με παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης.
 2. Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου)
 3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης
 4. Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων
 5. Συντονισμό και αξιολόγηση της πορείας των επενδυτικών ομάδων

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν οι φιλοξενούμενες επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους είναι:

 • Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, σε κτίρια που θα παραχωρηθούν στα γεωγραφικά όρια του εκάστοτε Δήμου, με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, χώρους συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους.
 • Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού που μειώνουν το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται, καθώς παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.
 • Κοινά ενδιαφέροντα και στόχοι σε επιχειρησιακό επίπεδο.
 • Δίκτυα επαγγελματικής υποστήριξης, τα οποία ελαχιστοποιούν κατά το δυνατόν τους επιχειρησιακούς κινδύνους.
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ – προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.α.
 • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.
 • Πρόσβαση σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες λειτουργίας και μακροπρόθεσμες επενδύσεις της.
 • Ενημέρωση γύρω από τα τρέχοντα, προσφερόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων – ημερίδων σε θέματα διαχείρισης.
 • Προοίμιο:

Το Πρόγραμμα Δράσης – Προώθηση Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο σε τοπικό επίπεδο το οποίο θα περιλαμβάνει ένα πλέγμα κάθετων και οριζόντιων δράσεων που εστιάζουν στη αντιμετώπιση της ανεργίας και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας της τοπικής οικονομίας.

Στόχος του είναι η άμεση συνεργασία μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων μέσα από την οποία θα θεσμοθετηθεί η συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου, των επιχειρήσεων διαμέσου του Επιμελητηρίου τους, του Δήμου, και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (Υπουργείο, ΟΑΕΔ κλπ) στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση των Τοπικών Πολιτικών με στόχο την συνδρομή όλων για την αύξηση της απασχόλησης και για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας πλήρως τα θεσμικά και επιχειρησιακά εργαλεία που δίνονται στην παρούσα χρονική περίοδο.

Αφορά στην ανάλυση και εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς εργασίας στην περιοχή παρέμβασης, μέσω της επεξεργασίας και αξιοποίησης δευτερογενών δημογραφικών στοιχείων, στοιχείων απασχόλησης, ανεργίας και ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και δεδομένων που αφορούν στην οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.

 • Σκοπός:

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η στενή επικοινωνία και στοχευμένη συνεργασία με τους εκπροσώπους της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και των υπεύθυνων των παραγωγικών φορέων για την από κοινού διατύπωση λύσεων και εξειδικευμένων προτάσεων σε δράσεις με στόχο την ενίσχυση των ομάδων και της ευρύτερης τοπικής αγοράς εργασίας.

Ο κύριος Στόχος του Σχεδίου είναι να ενδυναμώσει, να ενθαρρύνει, να συνηγορήσει και να δώσει προοπτική στους ανθρώπους που κατοικούν στον Δήμο και που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας και να τους δώσει «ακτίνα» προοπτικής μέσα από την συνεργασία, αλληλεγγύη και την εξωστρέφεια.

Στηρίζεται στην ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των τοπικών Φορέων και αφετέρου την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιοχής Παρέμβασης.

 • Συμφωνία:

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού αμφότερα τα συμβαλλόμενα στο παρόν μέρη συνομολογούν και συμφωνούν στην σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το εξής περιεχόμενο:

 • Δημιουργία Ομάδας Εργασίας μεταξύ Στελεχών του ΜΕΡΟΥΣ Α και του ΜΕΡΟΥΣ Β με στόχο την εξειδίκευση του Προγράμματος Δράσεων, του άρθρου 2 της παρούσης, μέσα από την Σύνταξη Αναλυτικής Μελέτης Εφαρμογής.
 • Η από κοινού προσπάθεια χρηματοδότησης του εν λόγο Προγράμματος Δράσεων μέσα από Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Δεδομένου ότι το ΜΕΡΟΣ Β εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Ομάδα Εργασίας συμμετάσχει εκπρόσωπος του Υπουργείου με στόχο να συνεπικουρεί στο έργο της Ομάδας καθώς και στην πιθανή χρηματοδότηση του εν λόγο Προγράμματος Δράσεων από Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Πρόσθετος όρος

Κάθε εφαρμογή του παρόντος τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ (General Data Protection Regulation – GDPR), εφόσον απαιτείται.

Αθήνα, 22η Νοεμβρίου 2019

Για το ΜΕΡΟΣ Α

[Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – Δ.Ε.Π.ΑΝ.]

Χριστόδουλος Μαμσάκος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Για το ΜΕΡΟΣ Β

[Κεντρική Ένωση

Επιμελητηρίων Ελλάδας]

Κωνσταντίνος Μίχαλος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο